โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP212 ไอศกรีม Homemade
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางจิรนันท์ ตรัยศรัณย์วงศ์
2. นายศักดิพัฒน์ อินพาเพียร
3. นางเนาวรัตน์ แสงสุข
4. นางวราลักษณ์ สระบัว
5. นางสาวจุฑารัตน์ เจริญโรจนตระกูล
6. นางสาวธัญญรัศม์ ธนภาคย์ประไพ
7. นางสาวมาสิณี เกษมาลา
8. นายสมภพ​ ทัดละมัย
9. นางสาวอังศุกา บรรจง
10. นายรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล
11. นางสาวณัฐวศาฒ์ เตียรถ์นานนท์
12. นายวรกฤศ เรืองฤทธิ์
13. นายมโน อุ่นเสนีย์
14. นายยุทธพงษ์ แซ่ตั๊น
15. นายจิรกานต์ พุ่มศิลา
16. นายชลันธร ศรีวารี
17. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
18. นางสาวณัฐกาญจน์ รัศมีทธิ์
19. นายภัทรพงศ์ ไชยโชค
20. นางสาวเขมภรณ์ ตระกลธนสุนทร
21. นางสาวธัญญา พุ่มพวงเกียรติ
22. นางสาวกรรณิการ์ อำไพ
23. นายเจนจบ กาญบรรจง
24. นายนฤนาท เข่งเงิน
25. นางสาวนส บุญศิริ ศรีรัตนธรรม
26. นายสมชัย นุกูลสุขศิริ
27. นางสาวอรัญญา โพธิ์ประสระ
28. นางสาวกฤษณี มหาวิรุฬห์
29. นางสาวจารินี นันทวิสุทธิ์
30. นางสาวฐิติมา พิชิตสกุลเดช
31. นางสาวชญากาณ เกียรติแสงทอง
32. นางสาวภากร เทศประสิทธิ์
33. นางพรทิพย์ ยศบุญ
34. นางศรณัญ เจริญผล
35. นางสาวพาฝัน บุญตันจีน
36. นางพัฒน์ธนี เตโชประเสริฐ
37. นางสาวกิรณา เตชะพูลผล
38. นางบุญชิด กระจายกลาง
39. นายอรุณ นวกิจรังสรรค์
อาจารย์ผู้สอน: สุจิตตา เรืองรัศมี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,350 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถประกอบอาหารได้, จำนวนที่รับ 16-20 คน
สถานที่อบรม: ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ชั้น 1 ห้อง 112
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคการผลิตไอศกรีมแบบง่ายชนิดต่างๆ สามารถทำเองได้ที่บ้าน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบอาหารที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  ชนิดของไอศกรีม การเลือกวัตถุดิบ และสารปรุงแต่ง เทคนิคการผลิต
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ     การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตไอศกรีม
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    กรรมวิธีการผลิตไอศกรีม Homemade ชนิดต่างๆ