โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP137 อาหารว่างจีน (ฮะเก๋า ขนมจีบ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ฮ้อยจ้อ ปอเปี๊ยะสด)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐชูตา เอกตระกูลชัย
2. นางสาวนิดา สัจจวาณิชย์
3. นางสาวมณฑา สระทองแพ
4. นางสาวยุภาวดี นามศรี
5. นางสาวนางสาว ฐิติมา พิชิตสกุลเดช
6. นายนายทรงศักดิ์แซ่ลก
7. นางสาวณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล
8. นางสาวมะลิ. อรุณ
9. นางสาวพัทธนันท์ ภัคศุภากร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทัดเซ็น บรรจงวิทย์
2. นางสาวสุพรทิพย์ กิตติวัชระชัย
อาจารย์ผู้สอน: นวลเพ็ญ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,050 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อาหารว่างจีนเป็นอาหารที่มีหลาหหลายชนิด ซึ่งเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน โดยทำง่ายขายคล่อง โดยในหลักสูตรนี้ จะมีการสอนในเรื่องวัตถุดิบ การเลือกซื้อ และการเก็บรักษา เมนูที่สอนในหลักสูตรนี้จะมีการสอน ฮะเก๋า ขนมจีบ ก๋วยเตี๊ยวหลอด ฮ้อยจ้อ ปอเปี๊ยะสด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำอาหารว่างจีน สาธิตการทำฮะเก๋า  ขนมจีบ  ก๋วยเตี๋ยวหลอด  ฮ้อยจ้อ  ปอเปี๊ยะสด
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ  การทำฮะเก๋า  ขนมจีบ  ก๋วยเตี๋ยวหลอด  ฮ้อยจ้อ  ปอเปี๊ยะสด
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การทำฮะเก๋า  ขนมจีบ  ก๋วยเตี๋ยวหลอด  ฮ้อยจ้อ  ปอเปี๊ยะสด