โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP127 การผลิตหมูยอ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
2. นางสาวรสสุคนธ์ พลสูงเนิน
3. นายปาโมช
4. นางสาวจุฑารัตน์ เจริญโรจนตระกูล
5. นายนพณัช บำรุงกิจ
6. นายสมเกียรติ. ศรีม่วง
7. นางสาวสุชาดา กิตติสุนทโรภาศ
8. นายธีทลัท ยุกตเวทย์
9. นางสาวสิริณญภัคร สุขทวี
อาจารย์ผู้สอน: สุจิตตา เรืองรัศมี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,350 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถประกอบอาหารได้, จำนวนที่รับ 16-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคการผลิตหมูยอ กรรมวิธีการผลิตหมูยอ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอ
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบอาหารที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา
แผนการสอน:
09.00 - 11.00  บรรยาย  เทคนิคการผลิตหมูยอ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอ
11.00 - 12.00   ปฏิบัติ    การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตหมูยอ
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ    กรรมวิธีการผลิตหมูยอ