โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP124 กุนเชียง หมูแผ่น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฐิติรัตน์ ปิฎกรัชต์
2. นางสาวแพรววิไล สำราญอยู่
3. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
4. นางสาวศราพร จงกุลรัตน์
5. นายสมเกียรติ. ศรีม่วง
6. นางสาวฐิติมา พิชิตสกุลเดช
7. นางสาวสุชาดา
8. นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
9. นายชัยวัฒน์ วิริยะมานะชัย
10. นายประดิษฐ์ จุมพลเสถียร
11. นางสาวธัญญ์นรี ธนากุลชีวารัตน์
12. นางสาวสิริณญภัคร สุขทวี
13. นางสาวเบญจมาพร เสนายอด
14. นายปาโมช ตั้งวรกิตติ
15. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
16. นางสาวปราณิศา แสวงทอง
17. นางสาวกัญญารัตน์ ถนอมแสง
18. นางสาวสุธิดา ผลศัพย์
อาจารย์ผู้สอน: สุจิตตา เรืองรัศมี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,350 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถประกอบอาหารได้, จำนวนที่รับ 16-20 คน
สถานที่อบรม: ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ชั้น1 ห้อง112
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคการผลิตกุนเชียง หมูแผ่น กรรมวิธีการผลิตกุนเชียง หมู่แผ่น และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียง หมูแผ่น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  เทคนิคการผลิตกุนเชียง หมูแผ่น แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียง หมูแผ่น
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกุนเชียง หมูแผ่น
13.00 - 16.00  ปฏิบััติ    กรรมวิธีการผลิตกุนเชียง หมูแผ่น