โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP124 กุนเชียง หมูแผ่น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
อาจารย์ผู้สอน: สุจิตตา เรืองรัศมี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,350 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถประกอบอาหารได้, จำนวนที่รับ 16-20 คน
สถานที่อบรม: ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ชั้น1 ห้อง112
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคการผลิตกุนเชียง หมูแผ่น กรรมวิธีการผลิตกุนเชียง หมู่แผ่น และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียง หมูแผ่น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  เทคนิคการผลิตกุนเชียง หมูแผ่น แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียง หมูแผ่น
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกุนเชียง หมูแผ่น
13.00 - 16.00  ปฏิบััติ    กรรมวิธีการผลิตกุนเชียง หมูแผ่น