โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP110 ไส้กรอกอีสาน แหนมซี่โครงหมู และแหนมหูหมู
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑารัตน์ เจริญโรจนตระกูล
2. นางสาววัลลภา โล่สิริลักษณ์
อาจารย์ผู้สอน: สุจิตตา เรืองรัศมี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 950 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถประกอบอาหารได้, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: กรรมวิธีการผลิตไส้กรอกอีสานและแหนมชนิดต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการผลิตความปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและแหนม และการเลือกซื้อวัตถุดิบในการผลิต
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 10.00  บรรยาย  วัตถุดิบและการเลือกซื้อวัตถุดิบในการผลิตไส้กรอกอีสาน และแหนมชนิดต่างๆ
10.00 - 11.00  บรรยาย  กรรมวิธีการผลิตและเทคนิคการผลิตไส้กรอกอีสาน และแหนมชนิดต่างๆ
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน และแหนมชนิดต่างๆ
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การผลิตไส้กรอกอีสานและแหนมชนิดต่างๆ