โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP086 ขนมกุยช่ายตลาดพลู (สูตรดั้งเดิม)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวชุติมา บุญสนอง
2. นางกมลภา ศรีกาญจนา
3. นายพิชิต ชุติมาเทวินทร์
4. นางสาวมะลิ. อรุณ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทรงศักดิ์ แซ่ลก
2. นางสาวปริชลา เถาว์ศิริ
3. นางสาวกันยาวีร์ เดชโชติชำนาญวิทย์
4. นางสาวสุกัญญา ทองมา
5. นางสาวปวีณา ไชยเนตร
6. นางสาววรารัตน์ ทองรัตนรักษา
7. นางอมรศิริ คาเบรียล
8. นางสาวศิรินทรา บุญบันดาลสุข
9. นางสาวสุวิมล ลักษณิยานนท์
10. นายโสธร อัศวรุจานนท์
11. นางสาวพรพรหม เกษร
12. นางแววรัตน์ นะโนนชัย
13. นางวันดี สุโพธิ์
14. นายปริญญา เจียมจรัสโชติ
15. นางสาวบุญศิริ ศรีรัตนธรรม
16. นายพิชิต ชุติมาเทวินทร์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวชญาดา รักวงศ์
2. นายบุญราวี สุวรรณเลิศ
3. นางสาวประภาพร คำทองวิจิตร
4. นางสาวศศพินทุ์ พุ่มอยู่
5. นางสาวผกาพรรณ โพธิ์กิ่ง
6. นางสาวพิสชา วุฒิเสถียร
7. นายธนชัย พรชัยวรนนท์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิริณญภัคร สุขทวี
2. นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
3. นางสาวธัญญา วาระสิทธิ์
4. นางภรณ์กวินท์ ดวงจิตร
5. นางพรธีรา ภู่วุฒิกุล
6. นางสาววิศัลย์ศยาต์ พุ่มศรี
7. นางสาวอรัญญา โพธิ์ประสระ
8. นางสาวบุญศิริ ศรีรัตนธรรม
9. นางสาวอนงค์นาฏ ยอดกูล
10. นางสาวปียาภรณ์ ครองระวะ
11. นางสาวรัญชนาภรณ์ ศุภเกตุ
12. นางสาวสาธิตา ประวัติงาม
13. นางลัทธพรรณ อินางากิ
14. นางสาวศศพินทุ์ พุ่มอยู่
15. นางสาวชุติมา ล้อตระกานนต์
16. นางสาวกชกานต์ ถวิลวิทยานนท์
17. นางสาวนุชจรี นึกงาม
อาจารย์ผู้สอน: ศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 850 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ขนมกุยช่ายเป็นขนมของว่างของชาวจีนแต่คนไทยนำมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นขนมของว่างใส่ไส้ต่างๆ ตามชอบ เป็นไส้ผักต่างๆ เช่น ผักกุยช่าย กะหล่ำปลี มันแกว หน่อไม้ และเผือก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ จะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมไส้ การเตรียมแป้ง นวดแป้ง การปั้น การนึ่ง และการเก็บรักษาเพื่อการจำหน่าย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมกุยช่าย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำอุปกรณ์ แหล่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการเตรียมแป้งสำหรับทำขนมกุยช่าย เรียนรู้วิธีการเตรียมไส้ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ไส้กุยช่าย ไส้หน่อไม้ ไส้มันแกว และไส้เผือก
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำน้ำจิ้ม สำหรับขนมกุยช่าย การนวดแป้ง และการปั้นแป้ง การนึ่งขนม โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะในการทำขนมกุยช่าย เทคนิคการบรรจุ และการเก็บรักษา การทำกุยช่ายแบบแผ่นทอด แนะนำเทคนิควิธีการทอดกุยช่ายให้อร่อย ตอบปัญหา และข้อสงสัย