โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP085 กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด ขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายพรชัย นิลประภา
2. นางเบญจวรรณ อ่อนเจริญ
3. นางสาวธัญเนศวร์ วณิชชัยโรจน์
4. นางสาวเสาวภา สุคันธี
5. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
6. นางสาวเพ็ญสินี ปิติสังข์นุช
7. นางสาวธัญญารัตน์ ศรีบาง
8. นางสาวธนัชฐา หรับจันทร์
9. นางสาวณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล
10. นางวันดี สุโพธิ์
11. นางสมศรี ธีระกำจาย
12. นางสาวลักษณา พหุพันธ์
13. นางสาวฐานิษา ชลธารปีตางกูร
14. นายประดิษฐ์ จุมพลเสถียร
15. นางสาวดวงเนตร มีศิลป์
16. นางสาวจงดี เจริญรูป
17. นายศักย์ธนัท จุมพลเสถียร
18. นางจุฑารัตน์ พงษ์บริรักษ์
19. นางสาวพิมพ์นารา พงอภินัทธ์สกุล
20. นางสาวชลกร ออกประเสริฐ
21. นางสาวเงาจันทร์ ศิริพานิช
22. นายถาวร พิพัฒนพันธ์​
23. นางสาวสุคนธ์ดารา ผามล
24. นายปัญญา เรืองจุติโพธิ์พาน
25. นางสาวกมลวรรณ อุบลดี
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑารัตน์ เจริญโรจนตระกูล
2. นางนภร รอดตัว
3. นางสาวอุษา ประกอบทรัพย์
4. นายอดิศักดิ์ สุริพล
5. นางสาวภาวินี วารีขัน
6. นางสาวธัญญรัตน์ จิตรัตน์
7. นางณราวดี พัฒนภูมิไท
8. นางสุริภรณ์ การประเสริฐ
9. นางกาญจนา อัศวรุจานนท์
10. นางสาววราภรณ์ รณะบุตร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสิริณญภัคร สุขทวี
2. นายพงศกร​ แท่นประยุทธ
3. นางสุพิศ ไชยมาตย์
4. นางสาวสุวดี โพธิ์วิจิตร
5. นางสาววนิดา ศรีอ่อน
6. นางสาวพณิชชา คำทองวิจิตร
7. นายกิตติ โชติพิมล
8. นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
9. นางศิริพร ณ น่าน
10. นางสาวเพ็ญพร เพชรศรี
11. นางสาวสุทิตา กายะเสนา
12. นางสาววาสนา สิมะโรจน์
13. นางอภิรดี สุนทรฉาย
14. นางพิณทิพย์ ปราโมทย์อนันต์
15. นางทิพวรรณ์ แข่งขัน
16. นางสาวเยาวรักษ์ ภิรมย์
17. นายสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์
18. นางสุนันท์ เสมสวัสดิ์
อาจารย์ผู้สอน: ศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 850 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประกอบกับขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง เป็นขนมที่นิยมขายคู่กันกับการขายกาแฟโบราณและเครื่องดิ่มนมสด ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ การจัดเตรียมวัตถุดิบ วิธีการชง สูตรของผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเก็บรักษาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายให้มากขึ้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการชงเครื่องดื่มต่างๆ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00-12.00 บรรยาย แนะนำอุปกรณ์ แหล่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการชงกาแฟโบราณ และเมนูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีการทำเนยสำหรับทาขนมปังปิ้ง 
13.00-16.00 ปฏิบัติ การทำสังขยาใบเตย สำหรับขนมปังสังขยา การอบไอน้ำขนมปัง การจัดชุดจำหน่ายขนมปังสังขยา การทำเครื่องดื่มชงด้วยนมสด การทำเมนูเครื่องดื่มปั่นด้วยนมสด การชงกาแฟโบราณแบบในปริมาณมากๆ ตอบปัญหา และข้อสงสัย