โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP085 กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด ขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายพรชัย นิลประภา
2. นางเบญจวรรณ อ่อนเจริญ
3. นางสาวธัญเนศวร์ วณิชชัยโรจน์
4. นางสาวเสาวภา สุคันธี
5. นางสาวเพ็ญสินี ปิติสังข์นุช
6. นางสาวธัญญารัตน์ ศรีบาง
7. นางสาวณัฐนันท์ เสริฐสุวรรณกุล
8. นางวันดี สุโพธิ์
9. นางสมศรี ธีระกำจาย
10. นางสาวลักษณา พหุพันธ์
11. นางสาวฐานิษา ชลธารปีตางกูร
12. นางจุฑารัตน์ พงษ์บริรักษ์
13. นางสาวพิมพ์นารา พงอภินัทธ์สกุล
14. นางสาวชลกร ออกประเสริฐ
15. นางสาวเงาจันทร์ ศิริพานิช
16. นายถาวร พิพัฒนพันธ์​
17. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
18. นางสาวธนัชฐา หรับจันทร์
19. นางสาวสุคนธ์ดารา ผามล
20. นายปัญญา เรืองจุติโพธิ์พาน
21. นายประดิษฐ์ จุมพลเสถียร
22. นางสาวดวงเนตร มีศิลป์
อาจารย์ผู้สอน: ศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 850 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 300 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: กาแฟโบราณ เครื่องดื่มนมสด เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประกอบกับขนมปังสังขยา และขนมปังปิ้ง เป็นขนมที่นิยมขายคู่กันกับการขายกาแฟโบราณและเครื่องดิ่มนมสด ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ การจัดเตรียมวัตถุดิบ วิธีการชง สูตรของผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเก็บรักษาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายให้มากขึ้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการชงเครื่องดื่มต่างๆ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00-12.00 บรรยาย แนะนำอุปกรณ์ แหล่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการชงกาแฟโบราณ และเมนูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้วิธีการทำเนยสำหรับทาขนมปังปิ้ง 
13.00-16.00 ปฏิบัติ การทำสังขยาใบเตย สำหรับขนมปังสังขยา การอบไอน้ำขนมปัง การจัดชุดจำหน่ายขนมปังสังขยา การทำเครื่องดื่มชงด้วยนมสด การทำเมนูเครื่องดื่มปั่นด้วยนมสด การชงกาแฟโบราณแบบในปริมาณมากๆ ตอบปัญหา และข้อสงสัย