โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP079 น้ำปลาหวาน และน้ำพริกบรรจุขวด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกรรณิการ์ อำไพ
2. นางทิพวรรณ เกียรติงามสกุล
3. นางสาวพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีสนิท
5. นางสาวนริศา สุระวิญญู
6. นางศิริพร จันทร์ประดับ
7. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
8. นายอรุณ นวกิจรังสรรค์
9. นางสมศรี ธีระกำจาย
10. นางพรรณประภา ภูมิมาศ
11. นางสาวศศิธร รุ่งรัตน์มณีมาศ
อาจารย์ผู้สอน: สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป จบชั้นประถมศึกษา 4-6 ขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนได้), จำนวนที่รับ 16-30 คน
สถานที่อบรม: บรรยาย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 2
ภาคปฏิบัติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6-609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้กระบวนการผลิตและแปรรูปน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผาบรรจุขวด การคัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสม วัสดุ-อุปกรณ์ ขั้นตอนการผลิต การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนเบื้องต้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น น้ำปลา น้ำตาล กุ้งแห้ง หอมสด พริกขี้หนู ผลไม้ตามฤดูกาล มะม่วง เตาแก๊ส มีด เขียง กระทะ หม้อ ชาม กะละมัง เทอร์โมมิเตอร์ ขวด โหลแก้ว ฝาขวด ไม้พาย ทัพพี ข้อน ตราชั่ง ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) กระบวนการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผาบรรจุขวด การคัดเลือกวัตถุดิบ การจัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ผลิต การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนเบื้องต้น 
11.00 - 12.00    ปฏิบัติ การคัดเลือกวัตถุดิบ การปอก-สับส่วนผสมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ ดำเนินการและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผาบรรจุขวด เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์