โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR098 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นพื้นฐาน : ชุดเสื้อผ้าพื้นฐาน
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเบญจวรรณ หมีขยัน
2. นางจีรนันท์ สอิ้งทอง
3. นางสาววิไลรัตน์ เชื้อฟัก
4. นางสาวกมลพร สุขสมปรารถนา
5. นางสาวดวงดาว​ ผดุง​ชัย​โชติ​
6. นางลัดดา คุณอมรเลิศ
7. นางสาวกฤตวรรณ หาญทัตพงษ์
8. นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ
9. นางสาวอุทัยรัตน์ ศิริพันธ์
10. นางสาวศศิ ชูพินิจ
11. นางอุทัย​ ศรี​รังสิต​
12. นางสาวพีรญา ชลวิมล
13. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งสัมพันธ์
14. นายณภัทร เบญจลักษณพร
15. นางสาวอารีย์ ยิ่งวิริยะวัฒน์
16. นางสาวปวีณา จาดพันธ์อินทร์
17. นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร
18. นางวรัณภร ชูพินิจ
อาจารย์ผู้สอน: กฤษณา แสงประไพทิพย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,980 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,450 บาท + ค่าวัสดุ 530 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้วิธีการวัดตัวสุนัข การสร้างแบบทำแพทเทิร์น การเย็บประกอบชุดเสื้อผ้าเป็นขั้นพื้นฐาน ในการทำชุดแบบอื่นๆ ต่อไป สามารถทำให้สุนัขที่บ้านใช้เอง และทำจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กระดาษสร้างแบบ สายวัด ลูกกลิ้งสำหรับกลิ้งผ้า กระดาษคาร์บอน หมอนเข็ม เข็มหมุด เข็มเย็บผ้า ด้ายเย็บผ้า ด้ายเนา ที่สนเข็ม กล่องใส่อุปกรณ์ ผ้าสำหรับเย็บชุด ชอล์คสำหรับเขียนผ้า ตีนตุ๊กแก กระดุม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กรรไกรตัดกระดาษ กรรไกรตัดผ้า สายวัดหรือไม้บรรทัด ปากกาหรือดินสอ
**หมายเหตุ : ควรนำแว่นสายตามาด้วยในกรณีมีปัญหาทางสายตา
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุ-อุปกรณ์ สัดส่วนของสุนัข การวัดตัวสุนัข และการสร้างแบบทำแพทเทิร์น 
13.00 - 17.00   ปฏิบัติ    การสร้างแบบทำแพทเทิร์น

วันที่สอง
09.00 - 10.00  ปฏิบัติ    การสร้างแบบทำแพทเทิร์น
10.00 - 11.00   บรรยาย   แนะนำวิธีการตัดผ้า
11.00 - 12.00    ปฏิบัติ    การตัดผ้า
13.00 - 15.00   ปฏิบัติ     การตัดผ้า
15.00 - 17.00   บรรยาย   การเย็บประกอบชุดเสื้อผ้า

วันที่สาม
09.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การเย็บประกอบชุดเสื้อผ้า