โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR077 ศิลปะการต่อผ้าขั้นพื้นฐาน (Basic Quilting)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกฤตกมล สุขกนิษฐ
2. นางขนิษฐา ทินวัฒน์
3. นางภภัสสร จารุเนตร
4. นางสาววัชรี จันทนาคม
5. นางลักษณา พงษ์กิจการุณ
6. นางสาวKritkamol Sukanit
7. นางลัดดา คุณอมรเลิศ
8. นางสินีนาถ วิเศษ
อาจารย์ผู้สอน: กฤษณา แสงประไพทิพย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,850 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 900 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ประวัติควิลท์ติ้ง ลักษณะของงานควิลท์ติ้ง วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ และการเลือกซื้อ การวางแผนงาน การเลือกสีผ้า การตัดและต่อผ้าด้วยมือ การรีดตะเข็บ เทคนิคการทำ Applique, Patehwork และ Quilt การทำกรอบงานควิลท์ การเย็บลายด้นมือ และการเก็บริมขอบผ้า โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทำงานควิลท์ติ้งด้วยมือเบื้องต้นแบบง่ายๆ เป็นชิ้นงาน 1 ชิ้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม หมอนเข็ม เข็มสำหรับเนาและสอย เข็มควิลท์ติ้ง เข็มหมุดควิลท์ติ้ง เทมเพลท ผ้าคอตตอน 100% ด้ายสอย ด้ายเนา ด้ายควิลท์ติ้ง ที่เลาะผ้า แผ่นใยสังเคราะห์ กล่องใส่อุปกรณ์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: โรตารีคัตเตอร์ ไม้บรรทัดอะครีลิค แผ่นรองตัด เตารีด ขี้ผึ้งเคลือบด้าย ดินสอสำหรับงานควิลท์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ปากกา ดินสอ กรรไกรตัดผ้า กรรไกรตัดกระดาษ สายวัดหรือไม้บรรทัด ปากกาหรือดินสอสำหรับเขียนผ้า
**หมายเหตุ : หากมีปัญหาทางสายตาควรนำแว่นสายตามาด้วย
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  ประวัติ และความหมายของแอพพลิเคและควิลท์ติ้ง ลักษณะของงานควิลท์ติ้ง การเลือกซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ การวางแผนงาน การเลือกสีผ้า
11.00 - 12.00   บรรยาย  วิธีการตัดและต่อผ้าด้วยมือ วิธีการทำแอพพลิเค และวิธีการรีดตะเข็บ
13.00 - 17.00   ปฏิบัติ    การตัด และการต่อด้วยมือ และการทำแอพพลิเค

วันที่สอง
09.00 - 11.00   ปฏิบัติ    การตัดและการต่อผ้าด้วยมือ
11.00 - 12.00   บรรยาย   วิธีการติดเส้นกรอบงานควิลท์ วิธีการเย็บลายด้นมือ และวิธีการเก็บริมขอบผ้า
13.00 - 17.00   ปฏิบัติ    การติดเส้นกรอบงานควิลท์ การเย็บลายด้นมือ และการเก็บริมขอบผ้า