โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR069 วาดภาพลายเส้น (Drawing)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกฤตกมล สุขกนิษฐ
2. นายปัณณ์ บุณยะชาติ
3. นางสาวปัณฑิตา ขัณกสิกร
4. นางสาวศศิวิมล กฤษณะพันธุ์
5. นางสาวณิชารัศม์ ปฐมอัครรัศม์
6. นางชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ
7. นางชญานิษฐ์ ฉัตรทอง
8. นางสาวอังศุกา บรรจง
9. นางสาวอุทัยวรรณ แสนยะมูล
10. นางสาวKritkamol Sukanit
11. นายปิยะพันธ์ สันติเจริญกมล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวศิริพร​ มีมุ่งธรรม
2. นางจิดาภา ภูส่งสี
3. นางสาวชนินาถ วงษ์ใหญ่
4. นางสาวธีร์วรา ฐิติเรืองเกียรติ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอนงค์
2. นางสาววาสินี เดชะวิบูลย์
อาจารย์ผู้สอน: สุริยา พึ่งจันทร์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 12 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-15 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกและเข้าใจการวาดภาพลายเส้นที่เป็นพื้นฐานของการทำงานศิลปะการสร้างภาพที่มีมิติและแสงเงาต่างๆ ฝึกการใช้สี (เอกรงค์) การจับดินสอ การปาดสี (เครยอง) ที่เป็นการใช้ข้อมือสะบัดอย่างฉับไว อิสระ และพัฒนานำพื้นฐานนี้ไปสร้างงานศิลปะขั้นต่อไป
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: ดินสอวาดเส้นโดยเฉพาะ กระดาษวาดภาพ ท่อต่อดินสอ แท่งสีเครยอง กล่องใส่อุปกรณ์ กระดานรองวาดภาพ ตัวหนีบกระดาษ มีดคัตเตอร์ ยางลบ ผ้าเช็ดมือ เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: หุ่นของจริง (ผลไม้และดอกไม้)
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:
วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ บรรยายเรื่องการมองภาพที่เป็นรูปทรงวัตถุใกล้ตัว สิ่งของต่างๆ จัดแบบองค์ประกอบศิลป์และที่มาของภาพลายเส้นต่างๆ
10.00 - 16.00  ปฏิบัติ  เริ่มด้วยฝึกจับดินสอวาดเส้น ทำความเข้าใจของจุดเริ่มต้น ทิศทางของเส้น การทำน้ำหนัก (อ่อน-แก่) การวาดลายเส้นรูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก และทรงวงรี เป็นต้น การวาดรูปหุ่นนิ่ง จัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างมิติแสงเงาได้ผลงาน

วันที่สอง  
09.00 - 16.00  ปฏิบัติ  วาดรูปหุ่นนิ่ง ผลไม้-ดอกไม้ วาดภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ พุ่มไม้ ภูเขา ลำธาร ภาพทะเล การวาดภาพด้วยเทคนิคเครยองทำตามขั้นตอน การสาธิตหน้าชั้นเรียน สรุปผลงาน แนะนำการจัดเก็บผลงานอย่างถูกวิธีและการเซ็นชื่อใต้ภาพ ได้ผลงาน