โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR039 ปักเลื่อมลูกปัด ปักไหม และปักริบบิ้นผ้าไหม เพื่อการตกแต่งและเพิ่มมูลค่า
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุวรรณา ขานพิมาย
อาจารย์ผู้สอน: กฤษณา แสงประไพทิพย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,250 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,450 บาท + ค่าวัสดุ 800 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 10-16 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้วิธีการปักเลื่อมลูกปัด ปักไหม และปักริบบิ้นผ้าไหม ได้เรียนรู้วิธีการลอกลาย และสามารถปักแบบผสมผสาน ลงในชิ้นงานที่ผู้เรียนนำมา เพื่อการตกแต่งและเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กล่องอุปกรณ์ หมอนเข็ม เข็มเย็บผ้า เข็มปักริบบิ้น ที่สนเข็ม ด้ายเย็บผ้า เลื่อม-ลูกปัด ไหมปัก ริบบิ้นผ้าไหม กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน สะดึงไม้
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กรรไกร ปากกา ดินสอ ชิ้นงานที่จะใช้ปัก เช่น เสื้อผ้า กระโปรง การเกง หรือกระเป๋า ปากกาหรือดินสอสำหรับเขียนผ้า
***หมายเหตุ หากมีปัญหาทางสายตาควรนำแว่นสายตามาด้วย
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับปักเลื่อม-ลูกปัด และการทำรูปแบบต่างๆ
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ    การปักเลื่อม-ลูกปัดรูปแบบต่างๆ

วันที่สอง
09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับปักไหม และปักริบบิ้นผ้าไหม
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ    การปักไหม และปักริบบิ้นผ้าไหมรูปแบบต่างๆ

วันที่สาม
09.00 - 10.00  บรรยาย  วิธีการลอกลาย การปักผสมผสานโดยใช้เลื่อม-ลูกปัด ไหมและริบบิ้นผ้าไหม เพื่อการตกแต่ง และเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน
10.00 - 12.00   ปฏิบัติ    การลอกลาย การปักผสมผสานโดยใช้เลื่อม-ลูกปัด และไหม
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ    ริบบิ้นผ้าไหม เพื่อการตกแต่ง และเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน