โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG033 ดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้ง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอภิชญา ภักดีพินิจ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอมรา รุ่มรวย
2. นางฤดี ตันติวงศ์
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 20-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ชนิดพืชที่สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้ง และวิธีการทำดอกไม้แห้งวิธีต่างๆ เช่น การผึ่งลม การลดความชื้นของซิลิก้าเจลร่วมกับไมโครเวฟ การทำผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้ง ได้แก่ ก้านหอมปรับอากาศ โหลแก้วดอกไม้แห้ง พวงกุญแจเรซิ่น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ซิลิกาเจลแบบทราย ขวดแก้ว โหลแก้ว ชุดทำพวงกุญแจเรซิ่น สารเคมีสำหรับทำก้านหอมปรับอากาศ แอลกอฮอล์ กลีเซอรีน PEG
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: หัวน้ำหอม และน้ำมันหอมระเหย กรรไกร กาว ปากคีบ เชือก กระดาษซับ แผงอัดตัวอย่าง สายรัด
วัสดุที่ควรนำมาเอง:
แผนการสอน:
09.00 - 10.30   บรรยาย   ดอกไม้แห้ง : หลักการ และความสำคัญ การลดความชื้นในดอกไม้ด้วยวิธีต่างๆ
10.30 - 12.30    ปฏิบัติ     การทับแห้ง และการทำแห้งโดยซิลิกาเจล และเทคนิคไมโครเวฟ
13.30 - 14.30    ปฏิบัติ     การทำก้านหอมปรับอากาศ
14.30 - 16.30    ปฏิบัติ     การทำพวงกุญแจเรซิ่น และโหลแก้วดอกไม้แห้ง 
                                  สรุป และอภิปรายพร้อมตอบข้อซักถาม