โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG032 Terrarium : ย่อสวนสวยลงขวดใบใส
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสมภพ เปิงทะมัง
2. นางดวงพร สุวรรณกุล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายพิทักษ์พงษ์ เทพเสน
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอภิชาตินันท์ อนันนับ
2. นางสาวสิริมนตร์ เชิดชูตระกูลศักดิ์
3. นางสาวศศิ ชูพินิจ
4. นางสาววัชรี จันทนาคม
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 20-40 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ประวัติและหลักการของเทอราเรียม สรีรวิทยาของพืชภายในระบบปิด การเลือกวัสดุปลูกและพืชที่เหมาะสมต่อการปลูกในเทอราเรียม เทคนิคการทำเทอราเรียม การตกแต่ง การเตรียมต้นพืชและวัสดุก่อนนำลงขวดแก้ว และการดูแลรักษา
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย ขวดโหลแก้วพร้อมฝาปิดขนาด 600 ml เฟิน พรรมไม้น้ำ มอสส์รวม วัสดุปลูก เช่น หินภูเขาไฟ มอสส์แห้ง ถ่านกัมมันต์ พีตมอสส์ ฯ อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ฟิน กรวด ทราย ตุ๊กตาฯ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: กรรไกร ปากคีบ ช้อน พู่กัน
วัสดุที่ควรนำมาเอง:
แผนการสอน:
10.00 - 11.00   บรรยาย   ประวัติและหลักการของเทอราเรียม สรีรวิทยาของพืชภายในระบบปิด
11.00 - 12.00   บรรยาย   การเลือกวัสดุปลูกพืชที่เหมาะสมต่อการปลูกในเทอราเรียม
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ      การจัดสวนขวดแบบปิด 
                                   สรุปและอภิปรายพร้อมตอบข้อซักถาม