โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG031 ปลูกไม้ประดับสไตล์มินิมอล : โคเคะดามะ (ลูกบอลมอสปลูกต้นไม้) และกระบองเพชรในกระถางปูนใบสวย
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางกัญฐณา กฤษฎิ์ลภน
2. นายSomphob Poengthamang
3. นางดวงพร สุวรรณกุล
4. นายจักรกฤษณ์ ฉัตรวีระชัยกิจ
5. นางสาวพรทิพย์ ประทุมศรีสาคร
6. นางเบญจวรรณ มูลมณี
7. นายธนัช มูลมณี
8. นางสาวธิดา เนื่องจำนงค์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑาสินี แสงสว่าง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเฉลิมชาติ รัตนูปถัมภ์
2. นางสาวศศิ ชูพินิจ
3. นางสาวปภาดา โสมณวัฒน์
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 20-40 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: รูปแบบ และหลักการ การทำโคเคะดามะ การเลือกมอสที่เหมาะสม คุณสมบัติของวัสดุปลูก การเลือกวัสดุปลูกที่เหมาะสมกับพืช การดูแลรักษา วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หลักการเบื้องต้นในการเลี้ยงพืชอวบน้ำและกระบองเพชร วัสดุปลูกและภาชนะที่เหมาะสม การดูแลรักษาและการใช้เคมีภัณฑ์และสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มดังกล่าว การทำกระถางหรือภาชนะปลูกพืชอวบน้ำและกระบองเพชรจากปูนซีเมนต์
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย มอสส์แห้งและสแฟกนัมมอสส์แห้ง วัสดุปลูกผสม ต้นไม้สำหรับปลูกในโคเคะดามะ ปูนผสมเสร็จ ปูนดิบ สีฝุ่น วัสดุปลูกกระบองเพชร ต้นกระบองเพชร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เชือก กรรไกร ช้อน
วัสดุที่ควรนำมาเอง:
แผนการสอน:

09.00 - 10.30   บรรยาย   ลักษณะทั่วไปของโคเคะดามะ หลักการเลือกวัสดุและพืชปลูก การดูแลรักษา
10.30 - 12.00   ปฏิบัติ     การทำโคเคะดามะ
13.00 - 14.30   บรรยาย   การปลูกเลี้ยงกระบองเพชร และภาชนะปลูกชนิดต่างๆ ขั้นตอนการปั้นกระถางปูน
14.30 - 16.00   ปฏิบัติ     การทำกระถางปูน
                               สรุปและอภิปรายพร้อมตอบข้อซักถาม