โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร (การออกแบบพื้นที่สวนเกษตรพอเพียง)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวภัควรินทร์ ฉัตรวิศาลพงษ์
2. นางสาวนพณช ศรีรักษ์
3. นางสาวชณัญชิดา บุญแจ่ม
4. นายชูวิทย์ บุญแจ่ม
5. นางสาวณชกุล ชัยสิทธิ์เมฆินทร์
6. นางสาววาสินี เดชะวิบูลย์
7. นางสาวมนัสหทยา ขุนเมือง
8. นางปุณิกา ชลสวัสดิ์
9. นางสาวภิญญดา ทองขาว
10. นางอภัสราญ์ อ่าวนิล
11. นายนิรันดร วุฒิเดชกำจร
12. นางสาวกาญจนา ทองมา
13. นางจันทร์เพ็ญ เรณู ณ อยุธยา
14. นายภูวเดช อำพันธ์
15. นางสาวสุรีย์ วัฒนาสุข
16. นายณัฐดนัย หล่อใจ
17. นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม
18. นายสุริยา สุริยาทิพย์
19. นายวิโรจน์ ฐิรวัฒนวงศ์
20. นายบุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ
21. นางสาวพัชรี ธรรมปรีชา
22. นางสาวเฌนิกา ลัม
23. นายวรวุฒิ หาญบำราช
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายเดชา ดาวแดน
2. นางสาวณัฏฐพัชร ชนินทร์อารักษ์
3. นางสาวปรีชยา จำเหล่
4. นายปิยะพงษ์ จันทร์เต็มดวง
5. นายชวณิชย์ ชนินทร์อารักษ์
6. นางสาวดวงจันทร์ หริจิระติวงศ์
7. นางสาวธาวินี จันทนาโกเมษ
8. นายศิรเมศร์ กิจเจริญไพศาล
9. นางสาวดุษฎี พลีบัตร
10. นายศุภกร จูงพงศ์
11. นางสาวอมรา รุ่มรวย
12. นายสมพล ภาระเปลื้อง
13. นางสาวอนงค์นาฎ หาทอง
14. นายภัทรชัย สุวัฑฒนา
15. นายอดิศร จรัส
16. นายกฤษณ์ พินนาสัก
17. นางสาวณัฐชยา จันทร
18. นางสาวสุชาดา โคจรสวัสดิ์ ณ สมบูรณ์
19. นายประวีร์ โคจรสวัสดิ์
20. นายคงสิทธ์ กมลพันธฤกษ์
21. นายพิทักษ์
22. นายประเสริฐ ภูทรัพย์
23. นายพิทักษ์ พิมพ์ทอง
24. นางสาวพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์
25. นางสาวผกาพรรณ สุขคณาลักษณ์
26. นายสรายุทธ สวนสำราญ
27. นายธภัทร บรรลือเขตร์
28. นายสงวน สังข์ทองหลาง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายจิตติพงษ์ จารุวัฒนดิลก
2. นางสาวปานใจ ศิริสุวรรณ
3. นายดุสิต ศรีเมือง
4. นายประสิทธิเวช ไชยโย
5. นางสาวอรัญญา เสาวคนธ์
6. นายวรพล ชุมวรชาต
7. นางสาวอาภาพรรณ สิงห์กาญจนาวงศา
8. นายธีรพัฒน์​ วรจิรวาณิช​
9. นางสาวพีรภัทธ์ โรจน์อกนิษฐ์กุล
10. นางโสภา บันดาลธนวงศ์
11. นางสาวจิราพร ท่าวัง
12. นายพีรนุพันธุ์ รุโจปการ
13. นายชัชวาล ชลาลัย
14. นายโสฬส สาหร่ายทอง
15. นางสาววัลยา นภาศรี​
16. นายกฤตย์ ลีลาเลิศอำไพ
17. นายพรศักดิ์ กีระกิตติวาทย์
18. นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ
19. นายสมเกียรติ ศรีม่วง
20. นายวุฒิ เศรษฐ์ธนบุญ
21. นายอภิชาตินันท์ อนันนับ
22. นายสุฃาติ เซ่งลอยเลื่อน
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายรักศักดิ์ เสริมศักดิ์
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ
3. นางพรวิภา เดียนี่
4. นายสุชาติ เซ่งลอยเลื่อน
5. นายชัยวัฒน์ เบญจพัฒนมงคล
6. นายสมชาย ฉัตรฐิติ
7. นายวิรัตน์ มหาสำราญ
8. นายพีรวัส ฟากวิลัย
9. นายสมชาติ มิตรอารีย์
10. นายปวริศร์ โชติพงษ์วิวัฒิ
11. นางสาววิริยา พูลสวัสดิ์
12. นายไกรทส วงษ์สวรรค์
13. นายณัฐภณ บุญช่วย
14. นางสาวบุปผา ปัญจชัย
15. นายโสพนา กิติศรีวรพันธุ์
16. นางสาวธนัสสรณ์ อานันทวิศว์
17. นายสถิตย์ ภัทรประสิทธิ์ผล
18. นางสาวนิรมล มิ่งโมฬี
19. นางวรสุรีย์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา
20. นางสาวอัชชาพร รักบรรจง
21. นายสายัณห์ รักบรรจง
22. นายวัชรินทร์ วงศ์สถิตย์ธนา
23. นางสาวโศภิษฐนรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
24. นางสาววาสนา ธีระอัมพรกุล
อาจารย์ผู้สอน: สุดารัตน์ วรคุณาภรณ์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ มีที่ดินในการลงมือปฏิบัติ, จำนวนที่รับ 15-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การออกแบบพื้นที่สำหรับสวนเกษตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเน้นการทำงานร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้แนวทางการเลือกที่ดิน การแบ่งสัดส่วนให้ตอบสนองความต้องการของเจ้าของที่ดิน และการปรับปรุงพื้นที่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในการสร้างปัจจัยสี่สำหรับครอบครัวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์ในการออบแบบ กระดาษ A3 ชุดดินสอสี กบเหลาดินสอ และยางลบ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: สำเนาตำแหน่งพิกัด และสำเนาโฉนดของพื้นที่ที่ต้องการออกแบบ (ห้ามย่อ/ขยาย)
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในพื้นที่ การแบ่งพื้นที่เพื่อจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสม
10.00 - 12.00  บรรยาย  หลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบและ ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
13.00 - 15.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกพื้นที่ในเรื่อง แดด ลม และฝน
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและจัดวางองค์ประกอบในพื้นที่

วันที่สอง
09.00 - 12.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในพื้นที่ในเรื่องน้ำและดิน วิธีการปรับปรุงดินด้วยเทคนิคตามธรรมชาติ
13.00 - 15.00  บรรยาย  แนวทางการจัดการพื้นที่ เทคนิคการปลูกพืชโดยให้ธรรมชาติช่วยทำงาน
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยและ สวนเกษตรผสมผสาน