โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร (การออกแบบพื้นที่สวนเกษตรพอเพียง)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายไพฑูรย์ ไพเราะ
2. นายป้อมเพชร อ่างเงิน
3. นายนภวัต ช่วยนุกูล
4. นางสาวสุวรรณา ทัศคร
5. นางสาวรัชนีกร ทัศคร
6. นางสาวอภิราพร หมัดนุรักษ์
7. นางสาววันดี งามน้อย
8. นางสาววัชรี พานิชนาวา
9. นายดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
10. นายเชิดศักดิ์ ศรียากร
11. นางสาวกัญชลิกา เมฆารัตน์
12. นางสาวจุฑาวิทย์ รอดไฝ
13. นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณวรพงศ์
14. นายเอกชัย ลำเหลือ
15. นางสาววิรว์วไล นัยโกวิทขจร
16. นายบัญชา ทองดารา
17. นายพงษ์ศักดิ์ นิลเอก
18. นางสาวไข่มุกข์ โกสินทรจิตต์
19. นายจตุรงค์ สุขเอียด
20. นางสาวรสภิญญ์ ลีลัคนาวีระ
21. นางสาวอรพรรณ เตชอัครกุล
22. นายอนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์
23. นางสาวณัฐศศิิ พึ่งพินิจ
24. นายอนุชิต วงศ์ค้าคล่อง
25. นายธนะศักดิ์ พาหุจินดา
26. นายพงษ์พัฒน์ หงษ์ยนต์
27. นายสรายุทธ สวนสำราญ
28. นางสาวมยุรฉัตร วัชเรศโยธิน
29. นายสมพงษ์ กาฬภักดี
30. นายประสงค์. สุริยกานนท์
31. นางสาวสุทธกานต์​ ดวงแก้ว
32. นางสาวพรหมพักตร์ แตงอ่อน
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอัจฉรา ศิริพงษ์
2. นางสาวพิมพ์พร รุ่งจำรัสโสภา
3. นางสาวตารนุช พรหมเพ็ญ
4. นางสาวกีรติ. อรุณ
5. นางสาวชนิดา กนกรัตนะพร
6. นางสาวอภิณห์พร. ทัพรุ่งแสงอรุณ
7. นายวรวิทย์ ฤกษ์หริ่ง
8. นางวิไลพร อาชวกุลเทพ
9. นายประเสริฐ อดุลยรัตนนุกุล
10. นายกิติศักดิ์ สุพร
11. นางสาวอรพรรณ เตชอัครกุล
12. นายเกรียงศักดิ์ ทองมั่นคง
13. นายจเร ถมปัด
14. นายอรรคเดช บุญภิละ
15. นายสมควร ปัณราช
16. นางสาวจุฑามาศ เกิดสุวรรณ
17. นายสังวาลย์ เกษศิริ
18. นางสาวพีรดา สอนสนาม
19. นายฉัตรชัย บุณยรัตนมงคล
20. นางสาวแพรวรุ้ง ฐานันดรสุข
21. นายสำเนียง-แสงใส
22. นางสาวภัทรพร งามละเมียด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสายฝน โกสินทรจิตต์
2. นางวิไล รักต้นตระกูล
3. นางสาวษมาภรณ์ สาตถิกาวาส
4. นายภารุจ จันทร์วิไล
5. นายจิระศักดิ์ โลกมิตร
6. นายทรงพล พรเลิศ
7. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์
8. นางสาววิชุดา ศรีสุข
9. นางสาวณัฐศศิ พึ่งพินิจ
10. นายอนุชิต วงศ์ค้าคล่อง
11. นางสุวิมล เตติรานนท์
12. นางฐิติมนจิตต์ ตั้งจิตเจริญ
13. นางวิภา ธนานันท์
14. นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช
15. นางสาวรัชนี ลินทรัตนศิริกุล
16. นายอำนาจ แซ่อึ้ง
17. นางเกศรา พิชยาพันธ์
18. นายปิยะ ขนิษฐานันท์
19. นายเชาว์รินทร์ เทียมหงษ์
20. นายสราวุธ สังงาม
21. นายชัยธัสส์ พงษ์บริรักษ์
22. นายไชย​ นิลจันทร์
23. นายทัดเซ็น บรรจงวิทย์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุริยา รัศมีรณชัย
2. นางสาวนาตยา เกตุสมบูรณ์
3. นางสาววรเนตร์ ปีกานนท์
4. นางสาวขนิษฐา
5. นายนรุตม์ หิรัญวงษ์
6. นางสาวรุ้งลาวรรณ เกิดสุวรรณ
7. นางสาววราภรณ์ น้าเจริญ
8. นายธนเสฏฐ์ อุดมรัตนะมณี
9. นางสาวปิยะนาถ มหาศักดิ์พิทักษ์
10. นางสาวภัคพิมล พลสิทธิ์
11. นายลพบุรี โยธาศิริ
12. นางสาวสุวีรา หงษ์ทวี
13. นายนายวิเชียร โมไนยกุล
14. นายศรัณย์ ดิลกสัมพันธ์
15. นางสาวสุทธกานต์​ ดวงแก้ว
16. นางนาถสุดา เองเกลฮาร์ด
อาจารย์ผู้สอน: สุดารัตน์ วรคุณาภรณ์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ มีที่ดินในการลงมือปฏิบัติ, จำนวนที่รับ 15-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การออกแบบพื้นที่สำหรับสวนเกษตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเน้นการทำงานร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้แนวทางการเลือกที่ดิน การแบ่งสัดส่วนให้ตอบสนองความต้องการของเจ้าของที่ดิน และการปรับปรุงพื้นที่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในการสร้างปัจจัยสี่สำหรับครอบครัวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์ในการออบแบบ กระดาษ A3 ชุดดินสอสี กบเหลาดินสอ และยางลบ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ตำแหน่งพิกัด และสำเนาโฉนดของพื้นที่ ที่ต้องการออกแบบ
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในพื้นที่ การแบ่งพื้นที่เพื่อจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสม
10.00 - 12.00  บรรยาย  หลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบและ ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
13.00 - 15.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกพื้นที่ในเรื่อง แดด ลม และฝน
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและจัดวางองค์ประกอบในพื้นที่

วันที่สอง
09.00 - 12.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในพื้นที่ในเรื่องน้ำและดิน วิธีการปรับปรุงดินด้วยเทคนิคตามธรรมชาติ
13.00 - 15.00  บรรยาย  แนวทางการจัดการพื้นที่ เทคนิคการปลูกพืชโดยให้ธรรมชาติช่วยทำงาน
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยและ สวนเกษตรผสมผสาน