โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG025 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธีรพงศ์ บุญชัย
2. นายนิรันดร วุฒิเดชกำจร
3. นายกฤฎ์ธเนศศ์ เสฏฐาพงศ์
4. นายสมเกียรติ มูลมั่งมี
5. นางสาวดวงจันทร์ หริจิระติวงศ์
6. นางสาวอรวรรณ ตันติสุนทร
7. นางสาวสิริยากร ถาวรวัฒนยงค์
8. นางสาวชนันท์กานต์ สุขโชค
9. นายชัชชัย อยู่เอี่ยม
10. นายอรุโนทัย รอดทุกข์
11. นายกุลภัสสร์ ภู่มาลี
12. นายวิภัชสรรค์ เกาะแก้ว
13. นางสาวพีรภัทธ์ โรจน์อกนิษฐ์กุล
14. นางสาวอรณิชา สุวรรณประเสริฐ
15. นายวิโรจน์ ฐิรวัฒนวงศ์
16. นายศุภชัย พาชิยานุกูล
17. นายธวัช เกษเพชร
18. นางมรกต ทีฆพุฒิ
19. นางสาวรุ่งทิวา เหรียญมหาสาร
20. นางสาวชญารัศม์ เผือกพันธ์
21. นายวิโรจน์ สุนันทวนิช
22. นางพรรณประภา ภูมิมาศ
23. นายธนโชค ภูมิศิริชโย
24. นายยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
25. นางสาวกันยากร ติณโสภารัตน์
26. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
27. นางสาวนิชาภา ดิสกะประกาย
28. นายสถาพร บุญขันธ์
29. นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอน: ศรัณย์ หงษาครประเสริฐ
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,750 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายธาตุอาหาร การจัดเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค-แมลง รวมถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย ภาชนะลังพลาสติก ตะกร้า สายไฟ สายยาง แผงโซลาร์เซล
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน:
วัสดุที่ควรนำมาเอง: เครื่องเขียน
แผนการสอน:
09.00 - 12.00  บรรยาย  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังานด้วยโซล่าร์เซล การปลูกผักด้วยสารละลายธาตุอาหาร การจัดเตรียมสารละลาย การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค-แมลงรวมถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล