โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG022 การออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายลพบุรี โยธาศิริ
2. นายธนพร อินทร์เจริญสุข
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายรณพีร์ แสนทวีสุข
2. นางสาววิภาพร ตัณฑะธีระศักดิ์
3. นางสาวชนิดา
4. นายลพบุรี โยธาศิริ
5. นายชัยวัฒน์ ประไพนัยนาย
6. นายสมชาย ฉัตรฐิติ
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 5,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 2,650 บาท + ค่าวัสดุ 3,250 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เกษตรกรที่มีความประสงค์จะออกแบบระบบการให้น้ำ หรือระบบที่มีอยู่เดิมแล้วแต่ต้องการ ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพ, จำนวนที่รับ 16-20 คน
สถานที่อบรม: ตึกคณะเกษตร เรือนปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การจัดการน้ำในระดับไร่นา ศึกษาสรีรวิทยาของพืชและการให้น้ำพืชให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเลือกระบบน้ำเพื่อการเกษตรโดยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดิน การให้น้ำผ่านระบบท่อแรงดันเพื่อจ่ายน้ำไปยังทรงพุ่มบริเวณเขตรากของพืช ชนิดของหัวจ่ายน้ำและการเลือกใช้ การคำนวณและเลือกใช้ขนาดท่อและเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม หาอัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำเพื่อการคำนวณออกแบบระบบการให้น้ำอย่างถูกต้อง ศึกษาระบบการจัดแบ่งรอบเวรการให้น้ำที่ดีเพื่อลดต้นทุนการติดตั้งระบบการให้น้ำและช่วยลดปัญหาการจ้างแรงงาน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย หัวมินิสปริงเกลอร์ หัวน้ำหยด เทปน้ำหยด ตัวเจาะท่อ 3 และ 4 มม. หัวพ่นหมอก ตัวอุดพีอี กระเป๋าผ้า ชุดเครื่องเชียน ฯลฯอาหารว่างและอาหารกลางวัน
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ ข้องอ วาล์ว สว่านไร้สาย ท่อพีอี ขนาด 20 มม. ชุดสาธิตการซึมน้ำ ชุดสาธิตการระเหยของน้ำ ชุดแผงวงจรสาธิตการสูญเสียในท่อชุดสาธิตเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: เครื่องคิดเลข และนำแบบผังแปลงเกษตร ประกอบ การปลูกพืช ลักษณะการปลูก แหล่งน้ำ รายละเอียด ประกอบอื่นๆ เช่น ลักษณะพื้นฐาน
แผนการสอน:
วันแรก

08.30 - 12.00  บรรยาย  ระบบน้ำเพื่อการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช และอากาศ

13.00 - 14.30  ปฏิบัติ  การวัดระเหยน้ำจากถาดวัดการระเหย การคำนวณความต้องการการใช้น้ำของพืช การคำนวณความต้องการน้ำของพืช
14.30 - 17.30  บรรยาย  การคำนวณความต้องการการใช้น้ำของพืช การคำนวณความต้องการน้ำของพืช
 
วันที่สอง
08.30 - 12.00  บรรยาย  สรีรวิทยาของพืชและการให้น้ำพืช คุณสมบัติทางกายภาพของดิน
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ  การวัดอัตราการซึมน้ำของดิน การหาหน้าตัดการซึมน้ำของดิน การวัดความชื้นในดิน Tensiometer และตู้อบ
15.00 - 17.30  บรรยาย  อัตราการซึมน้ำของดิน ความต้องการน้ำของพืช
 
วันที่สาม
08.30 - 12.00  บรรยาย  การผลิตพืชอินทรีย์
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ  การวัดอัตราการไหลของหัวจ่ายน้ำ การไหลของน้ำผ่านท่อ ข้อต่อ และข้องอ องค์ประกอบระบบการให้น้ำ
15.00 - 16.30  บรรยาย  ชนิดของหัวจ่ายน้ำและการเลือกใช้
16.30 - 17.30  ปฏิบัติ  การคำนวณการสูญเสียของความดันของน้ำในท่อ ความดันและการไหลของน้ำในท่อ การเลือกหัวจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับพืชปลูกและคุณสมบัติของดิน
 
วันที่สี่
08.30 - 12.00  ปฏิบัติ  การวางผังแปลง การแบ่งโซน
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ  การคำนวณหาขนาดท่อแขนง การออกแบบการวางผังแปลง และการแบ่งโซน
15.00 - 17.30  บรรยาย  การเลือกขนาดท่อประธาน และรองประธาน เครื่องสูบน้ำและการเลือกใช้ การบำรุงดูแลรักษาระบบ