โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางรชตพร กว้างเรืองฤทัย
2. นางอัมพร เต็งสุวรรณ์
3. นายอำนาจ เต็งสุวรรณ์
4. นางสาวสุวรรณา ทัศคร
5. นางสาวรัชนีกร ทัศคร
6. นายสังวาลย์ เกษศิริ
7. นายแดน กฤษณะเศรณี
8. นายอรุโนทัย รอดทุกข์
9. นายกิตติ โชติพิมล
10. นายบรรจง ศิลา
11. นางปาริชาติ ธัญญะวานิชนนท์
12. นางสาวพีรดา สอนสนาม
13. นายอภิพัธน์ น้อยเสงี่ยม
14. นางสาวกรรณิการ์ อำไพ
15. นายเอกชัย ลำเหลือ
16. นางสุดา หมกทอง
17. นายอำนาจ ศรีสะอาด
18. นายวัตรษา รุ่งพรหมมา
19. นายชัยธัสส์ พงษ์บริรักษ์
20. นางสาวชัชกร วงศ์ษา
21. นางสาวสุพัตรา หริ่มเพ็ง
22. นางนาถสุดา เองเกลฮาร์ด
23. นายโปร เรืองสงฆ์
24. นายสรณคมน์​ เพ็ชร​สงฆ์​
อาจารย์ผู้สอน: สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,300 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 350 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: ทุกสาขาอาชีพ, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: พื้นฐานเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศ ลักษณะแรกเป็นวิธีการที่ทำให้พืชสร้างรากด้วยตัวเองประกอบด้วย การตอน ปักชำ การขยายพันธุ์พืชหัว ลักษณะที่สองเป็นวิธีที่พืชต้องอาศัยรากต้นอื่นที่เป็นชนิดเดียวกัน การติดตา ต่อกิ่ง เสียบยอด ทาบกิ่ง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: ต้นตอมะม่วง หรือขนุน ต้นตอชวนชม กิ่งพืชสำหรับฝึกเฉือนกิ่ง (ชบา เล็บครุฑ โกสน โมก) เชือกฟาง กรรไกรตัดกิ่งไม้ เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ถุงพลาสติก ฮอร์โมนเร่งราก กาบมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ ป้ายชื่อ บัวรดน้ำฝอยละเอียด คัตเตอร์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กรรไกรตัดกิ่งไม้ เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ (ถ้ามี)
แผนการสอน:
วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  ความรู้พื้นฐานการขยายพันธุ์พืช  
11.00 - 12.00   ปฏิบัติ    การขยายพันธุ์โดยการไม่ใช้เพศ
13.00 - 14.00  ปฏิบัติ    การฝึกเฉือนกิ่ง
14.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การตอนกิ่ง การปักชำ

วันที่สอง
09.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การผ่าหัว
13.00 - 14.00   ปฏิบัติ    การต่อกิ่ง
14.00 - 16.00   ปฏิบัติ    การติดตา การทาบกิ่ง