โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายณัฐพงษ์​ ​หรี่จินดา
2. นายกมล ชนะดี
3. นางกษมา ชนะดี
4. นายเอก ชิมสำโรง
5. นายวรชัย สุธาพจน์
6. นายปิยะศักดิ์ เกตุแก้ว
7. นางสาวดารุณี บุญชัยโย
8. นายธนะศักดิ์ พาหุจินดา
9. นายเชิดศักดิ์ ศรียากร
10. นางพรรณราย จิระอรัญกานนท์
11. นายสมศักดิ์ วังศรี
12. นายพรเทพ แช่มช้อย
13. นายประสงค์. สุริยกานนท์
14. นางสาวนริศรา กำลังใจ
15. นางสาวนวดี พัฒนอมร
16. นางสาวกีรติ. อรุณ
17. นางสาวจุฑาศิณี ผาบวุฒิ
18. นางวิไลพร อาชวกุลเทพ
19. นายนพดล แสนกิ่ง
20. นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์
21. นางเกศรา พิชยาพันธ์
22. นายอรุโนทัย รอดทุกข์
23. นายสมพงษ์ กาฬภักดี
24. นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ
25. นายรัชชทินน์ วชิรปัญญาวงศ์
26. นายไพฑูรย์ โพธิ์คัง
27. นางบำเพ็ญ ศิริธนาทรัพย์
28. นางสาวองุ่น ศิริธนาทรัพย์
29. นางนารีรัตน์ เปรมรัตน์
30. นางจันทร์เพ็ญ. เรณู ณ อยุธยา
31. นางสาวพิราพรณ์ พัฒนะสันติ
32. นางสาวณัฐวรา พัสถาน
33. นายศุภณัฏฐ์ ราชโพธิ์ศรี
34. นางสาวพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์
35. นายสำเนียง-แสงใส
36. นางสาวนริศา สุระวิญญู
37. นายกฤต บุญนำมา
38. นางสาวลินดา เกษศรี
39. นายพงษ์ประภา นภาพฤกษ์ชาติ
40. นายณรงค์ ไกรวิจิตร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายKwanchai Pongpila
2. นางสาวพีรดา สอนสนาม
3. นางสาวกรุณา ฉายอ่วม
4. นางสาวมุทิตา ฉายอ่วม
5. นางสาววิชุดา ศรีสุข
6. นายสันติพงษ์ ชื่นกุล
7. นายกิตติคุณ เฉียงใต้
8. นางสาวปวิตรา ชัยรัตนทรงพร
9. นางสาวมาลัยพร พรเลิศ
10. นายสังวาลย์ เกษศิริ
11. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
12. นายไชย​ นิลจันทร์
13. นางนาถสุดา เองเกลฮาร์ด
14. นางถนอมศรี อินทร์เหว่า
15. นางสาวปวีณา ไชยเนตร
16. นางศรณัญ เจริญผล
17. นายลพบุรี โยธาศิริ
18. นางสาวสุนทรี ศรีปิยะรัต
อาจารย์ผู้สอน: นลินรัตน์ อัมพวานนท์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการเตรียมดิน เตรียมแปลงปลูกพืช การทำดินเพาะกล้า การทำดินปลูก วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ การทำปุ๋ยคอก-ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเจริญเติบโตของพืช การปลูกผักตามฤดูกาลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีผลต่อพืช และอายุของพืช ตามหลักการของเกษตรธรรมชาติ คืองดการใช้สารเคมีทุกชนิดและอิงหลักของความพอเพียง การทำเครื่องอุปโภคในครัวเรือนจากพืช และสารธรรมชาติ ทั้งนี้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากทั้งสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ การเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ด้วยการพึ่งพาตนเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง จึงเป็นแนวทางของการเรียนรู้เพื่อประโยชน์และถือเป็นภูมิคุ้มกันต่อการดำรงชีวิตตามแนวทางของความพอเพียงโดยแท้จริง ทั้งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้จักที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาช้านาน ตามนิยามของคำว่า "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม 2 ชุด กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ ขวดบรรจุ N70 AD25 ดอกอัญชัน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กลิ่นสังเคราะห์ (ซันซิล มะนาว กล้วยไม้สปา กล้วยไม้) มูลวัว แกลบดำ รำละเอียด ขุยมะพร้าว ดินป่น
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: หม้อ ถังน้ำ กะละมัง กระชอน พาย ผ้าขาวบาง มูลิเน็กซ์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: หน้ากากอนามัย
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  ความรู้เบื้องต้นในการทำเกษตรอินทรีย์ ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการเกษตร
10.00 - 11.00  ปฏิบัติ    การทำเครื่องอุปโภค (น้ำยาซักผ้า ล้างจาน ยาสีฟันสมุนไพร)
11.00 - 12.00  บรรยาย  วิธีการและหลักการเตรียมแปลงหรือพื้นที่ (การดูแลดิน ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน) การเก็บเมล็ดพันธุ์ และปลดล็อคเมล็ดพันธุ์
13.00 - 15.00  บรรยาย  การเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปุ๋ยชีวภาพที่จะส่งเสริมพืชผักให้เจริญเติบโต
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    ทำดินเพาะ ดินปลูก ปุ๋ยคอกชีวภาพ

วันที่สอง
09.00 - 11.00  บรรยาย  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเงื่อนไขการขอรับรองเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ
  1. จุลินทรีย์หน่อกล้วย (ปรับปรุงสภาพดิน และบำรุงดิน)
  2. ปุ๋ยปลา (เร่งราก/เร่งดอก)
  3. ปุ๋ยไข่ (บำรุงต้น)
  4. ปุ๋ยจานด่วน (บำรุงดอกและผล)
  5. ยูเรียน้ำ (เพิ่มความเขียวสด)
  6. มูลค้างคาว (เร่งสี/ความหวาน)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 
13.00 - 15.00  บรรยาย  ความรู้เรื่องการทำนาข้าวตามสภาพพื้นที่ (สำหรับคนเมือง) วิธีการให้ปุ๋ย การศึกษาระบบนิเวศน์ การประเมินสภาพพื้นที่ การวางแผนการผลิต การตลาด การขนส่ง เกษตรยุค 4.0 และแนวทางปฏิบัติ
15.00 - 16.00  บรรยาย  โรคและแมลงศัตรูพืช/วิธีการป้องกันและกำจัด ปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ
16.00 - 17.00  บรรยาย  สรุปเนื้อหา การสอบถามและตอบคำถาม