โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพัชรี ธรรมปรีชา
2. นางสาวรณิดา แสงประชุม
3. นายชาตรี​ เจียรมิ่งขวัญ
4. นางสาวสิริรัตน์ เฉลยศาล
5. นายธภัทร บรรลือเขตร์
6. นางสาวณชกุล ชัยสิทธิ์เมฆินทร์
7. นางสาวขวัญตา พลสวัสดิ์ชัย
8. นายเดชา ดาวแดน
9. นางสาวอนงค์นาฎ หาทอง
10. นางสาวสุชาดา โคจรสวัสดิ์ ณ สมบูรณ์
11. นายรณพีร์ แสนทวีสุข
12. นางอภัสราญ์ อ่าวนิล
13. นางสาวจุฑาสินี แสงสว่าง
14. นายพรพรหม สุวรรณเกิด
15. นายนิรันดร วุฒิเดชกำจร
16. นางสาวดวงจันทร์ หริจิระติวงศ์
17. นายดุสิต ศรีเมือง
18. นายธีรพงษ์ จีนจร
19. นางสาวผกามาศ กุลสิงห์
20. นายอภิสิทธิ์ ประวัติเมือง
21. นายภูวเดช อำพันธ์
22. นางสาวสุรีย์ วัฒนาสุข
23. นางสาวสาครทิพย์ พิชญกุล
24. นายธีรวัจน์ เจริญผล
25. นางสาวณัฐวรรณ ศรีดา
26. นายคงสิทธ์ กมลพันธฤกษ์
27. นายเทอดเกียรติ ศรีประสิทธิภาพ
28. นางสาวภัควรินทร์ ฉัตรวิศาลพงษ์
29. นางสาวยุวดี วัลยพงศ์พิจิตร
30. นายปทัศศินา เจริญศรีเมือง
31. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์
32. นางสุภาพร ประทีปก้องเจริญ
33. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญส่ง
34. นายรัตน์เกียรติ เจียรปิติภัทร
35. นายอาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์
36. นางสาวอลิยาลักษมณ์ สิงห์เชื้อ
37. นางจันทร์เพ็ญ เรณู ณ อยุธยา
38. นางสาวสุภาวดี เจริญ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายวิรัช กลับวงษ์
2. นางหัทยา อารีย์การเลิศ
3. นายอภิชาตินันท์ อนันนับ
4. นางอรรถยา สิงหทัศน์
5. นายณฐพงศ์ สิงหทัศน์
6. นางพรวิภา เดียนี
7. นางกัทลี ขันละมัย
8. นางปริยรัตน์ ทองฉิม
9. นางโสภา บันดาลธนวงศ์
10. นายวิภัชสรรค์ เกาะแก้ว
11. นางสาวณัฐชยา จันทร
12. นายธีรพัฒน์ วรจิรวาณิช
13. นางสาวผกาพรรณ สุขคณาลักษณ์
14. นางบุญญิสา ดวงเพ็ชร
15. นางสาวกชพร บุญสะอาด
16. นางแสงรวี ชั้นประเสริฐ
17. นายวีระชาติ ชั้นประเสริฐ
18. นายธนกฤต ประสานสุทธิพร
19. นางสาวธารทิพย์ มณีโรจน์
20. นางสาวศศิธร เน้ยโอชา
21. นายวิชชา ฮามปกรณ์
22. นายชาญณรงค์ เหลาอ่อน
23. นางสาวพีรภัทธ์ โรจน์อกนิษฐ์กุล
24. นายพิพ้ชร ขะขอม
25. นางสาวอรณิชา สุวรรณประเสริฐ
26. นางสาววีนัส ทองคำ
27. นางสาวจิราพร ท่าวัง
28. นายศิรวัต ณ ป้อมเพ็ชร
29. นางสาวปารมี เหล่าหงษ์เกียรติ
30. นายพีรนุพันธุ์ รุโจปการ
31. นางสาวชนิดา แซ่เลี้ยง
32. นางสาวศิณาภรณ์ หู้เต็ม
33. นางสาวน้ำฝน จันทร์แก้ว
34. นางสาวศุภนิจ ทองใบ
35. นายอัครพล โปรดเจริญ
36. นายอธิธาดา มุสิโก
37. นายประวิทย์​ ฉัตรตระการ
38. นางวาสนา ธนยงพิบูล
39. นางสาวเกษรา ผลเจริญรัตน์
40. นางสาวอิสรีย์ ผลเจริญรัตน์
41. นางสาวจุฑามาศ จิตรักมั่น
42. นายประเสริฐ จันทร์กลาง
43. นางสาวปิยะเนตร
44. นายสำเริง ธงโทน
45. นางสาวธิดารัตน์ คำบุญเกิด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอรวรรณ ตันติสุนทร
2. นางสาวสิริยากร ถาวรวัฒนยงค์
3. นายสุริยา สุริยาทิพย์
4. นายสมชาย ฉัตรฐิติ
5. นายจักร์ภัทรข์ ธนภูริสิทธิโชค
6. นางสาวศุภนิจ ทองใบ
7. นางพิมพร จิรศิริเลิศ
8. นางสาวทวีรัตน์ พงศ์เพียรรัก
9. นางสาวศิริวิมล เจียมใจสว่างฤกษ์
10. นางสาวอิริยาภรณ์ แก้วสม
11. นายเศรษฐกาญจน์ พูลพิพัฒน์
12. นางนันทนา กฤตยากรนุพงศ์
13. นางสาวอริยาภรณ์ ตู้เพชร์
14. นางสาวพาสนา พ้นภัยพาล
15. นางสาวอมรา รุ่มรวย
16. นางนันทวัน ศรีพิพัฒนกุล
17. นายกิตติมศักดิ์ ซุยจอหอ
18. นายแสงมณี วันดี
19. นางสาวณฐมน จุลเมือง
20. นายศักดิ์ชัย กีระกิตติวาทย์
21. นายวินัย เพชรเกลอ
22. นายอุเทน พรหมมิ
23. นายสถิตย์ ภัทรประสิทธิ์ผล
24. นางสาวชนิดา แซ่เลี้ยง
25. นางสาวเพ็ญพิมล แซ่จู
26. นางสาวพบพร จงชาญสิทธิโธ
27. นางสาวจิณหธาน์ ชาญเชิงพานิช
28. นายธงชัย ตั้งสินพงษ
29. นางสาวจิรชญา ยิ้มใย
30. นายสุรวิชญ์ ยศพลเสนีย์
31. นางสาวอนงค์ สงวนประสิทธิ์
32. นายสมชาย ฉัตรฐิติ
33. นางสาวทวีพร พิมพ์สาลี
34. นายจิตรกร ธัญพงศ์รุ่งเรือง
35. นายSaw paray paray
36. นางสาวอรทัย วงศ์ศรีรัตน์
อาจารย์ผู้สอน: นลินรัตน์ อัมพวานนท์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการเตรียมดิน เตรียมแปลงปลูกพืช การทำดินเพาะกล้า การทำดินปลูก วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ การทำปุ๋ยคอก-ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเจริญเติบโตของพืช การปลูกผักตามฤดูกาลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีผลต่อพืช และอายุของพืช ตามหลักการของเกษตรธรรมชาติ คืองดการใช้สารเคมีทุกชนิดและอิงหลักของความพอเพียง การทำเครื่องอุปโภคในครัวเรือนจากพืช และสารธรรมชาติ ทั้งนี้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากทั้งสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ การเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ด้วยการพึ่งพาตนเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง จึงเป็นแนวทางของการเรียนรู้เพื่อประโยชน์และถือเป็นภูมิคุ้มกันต่อการดำรงชีวิตตามแนวทางของความพอเพียงโดยแท้จริง ทั้งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้จักที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาช้านาน ตามนิยามของคำว่า "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม 2 ชุด กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ ขวดบรรจุ N70 AD25 ดอกอัญชัน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กลิ่นสังเคราะห์ (ซันซิล มะนาว กล้วยไม้สปา กล้วยไม้) มูลวัว แกลบดำ รำละเอียด ขุยมะพร้าว ดินป่น
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: หม้อ ถังน้ำ กะละมัง กระชอน พาย ผ้าขาวบาง มูลิเน็กซ์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: หน้ากากอนามัย
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  ความรู้เบื้องต้นในการทำเกษตรอินทรีย์ ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการเกษตร
10.00 - 11.00  ปฏิบัติ    การทำเครื่องอุปโภค (น้ำยาซักผ้า ล้างจาน ยาสีฟันสมุนไพร)
11.00 - 12.00  บรรยาย  วิธีการและหลักการเตรียมแปลงหรือพื้นที่ (การดูแลดิน ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน) การเก็บเมล็ดพันธุ์ และปลดล็อคเมล็ดพันธุ์
13.00 - 15.00  บรรยาย  การเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปุ๋ยชีวภาพที่จะส่งเสริมพืชผักให้เจริญเติบโต
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    ทำดินเพาะ ดินปลูก ปุ๋ยคอกชีวภาพ

วันที่สอง
09.00 - 11.00  บรรยาย  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเงื่อนไขการขอรับรองเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ
  1. จุลินทรีย์หน่อกล้วย (ปรับปรุงสภาพดิน และบำรุงดิน)
  2. ปุ๋ยปลา (เร่งราก/เร่งดอก)
  3. ปุ๋ยไข่ (บำรุงต้น)
  4. ปุ๋ยจานด่วน (บำรุงดอกและผล)
  5. ยูเรียน้ำ (เพิ่มความเขียวสด)
  6. มูลค้างคาว (เร่งสี/ความหวาน)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 
13.00 - 15.00  บรรยาย  ความรู้เรื่องการทำนาข้าวตามสภาพพื้นที่ (สำหรับคนเมือง) วิธีการให้ปุ๋ย การศึกษาระบบนิเวศน์ การประเมินสภาพพื้นที่ การวางแผนการผลิต การตลาด การขนส่ง เกษตรยุค 4.0 และแนวทางปฏิบัติ
15.00 - 16.00  บรรยาย  โรคและแมลงศัตรูพืช/วิธีการป้องกันและกำจัด ปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ
16.00 - 17.00  บรรยาย  สรุปเนื้อหา การสอบถามและตอบคำถาม