โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางนชจรี พงษ์สุพรรณ์
2. นางสาวภัทรา เนียมหอม
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกัลป์พฤภร ทองบุญโทวิพีร์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกิ่งแก้ว ดวงพุฒ
2. นางสาวศิรินุช คุณานนท์
3. นางสาววนิดา สืบสำราญ
4. นายธวัชชัย ผิวสอาด
5. นางปุณิกา ชลสวัสดิ์
อาจารย์ผู้สอน: จีระนันทน์ พุ่มเรือง และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: แนะนำพื้นฐานการคัดเลือกก้อนเชื้อเห็ดที่ดีและมีคุณภาพ หลักการทำโรงเรือนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ด ปัจจัยข้อมูลที่ทำจำเป็นที่ทำให้เห็ดออกดอก และเทคนิคการดูแล ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพของเห็ดตระกูลนางฟ้า-นางรม ตลอดจนแนวทางการทำการตลาด พร้อมการแปรรูป เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ ถนอมรักษาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพื่อขายได้ราคา
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม เห็ดสดสำหรับฝึกปฏิบัติ และแปรรูปทำแหนมเห็ด ก้อนเชื้อเห็ดที่เดินใยเต็มก้อนสายพันธุ์ นางฟ้าภูฏาน นางรมฮังการี นางนวลสีชมพู
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:

09.00 - 15.00  บรรยาย  เรียนรู้พื้นฐานธรรมชาติของสายพันธุ์เห็ดต่างๆที่อยู่ในตระกูลนางฟ้า-นางรม วิธีการคัดเลือกก้อนเชื้อเห็ดที่ดี มีคุณภาพ หลักการทำโรงเรือนเพาะเห็ดที่เหมาะสม ปัจจัยหลักสำคัญข้อมูลที่ทำให้เห็ดออกดอก เทคนิคขั้นตอนการดูแลเพื่อการเปิดดอกเห็ดตระกูลนางฟ้า-นางรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ แนวทางการตลาดเห็ดและการเพิ่มมูลค่าเพื่อขายได้ราคาแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
15.00 - 16.00  ปฏิบัติ  การทำแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแก่เห็ด