โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายวิรัช กลับวงษ์
2. นายทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์
3. นางสาวศุภนิจ ทองใบ
4. นายปภพ สนธิพงษ์
5. นางสาววิไลรัตน์ เชื้อฟัก
6. นายรณพีร์ แสนทวีสุข
7. นายอมรเทพ วงษ์ศรีธาตุ
8. นายพงศ์กนิษฐ์ สุขกนิษฐ
9. นางสาวดาวศิริ เมฆธน
10. นางสาวอรณา จันทรศิริ
11. นางปุณิกา ชลสวัสดิ์
12. นายนกฤช เตมีศรีสุข
13. นายธนกฤต จ้อยเส็งสุข
14. นายวรเศรษฐ์ โพธิพันธ์
15. นายนที อ่อนอิน
16. นางญาตา อ่อนอิน
17. นางอังค เคิล์นสเพอร์เกอร์
18. นางสาวประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง
19. นายณฐรักษ์ กิจจานฤวร
20. นายพิสิษฐ์ ดารกะพงษ์
21. นายปทัศศินา เจริญศรัเมือง
22. นางสาวชญาดา กิจวัฒนาถาวร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวยุวนาถ นุ้ยสุข
2. นางสาวกำมะลี เศวตรศศะ
3. นางสาวธนานี ไต่เมฆ
4. นางสาวกาญจนา ไกรยรัตน์
5. นางสาวพรทิพย์ ประทุมศรีสาคร
6. นางสาวกมลพร กนกพรวศิน
7. นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก
8. นายชัชชัย อยู่เอี่ยม
9. นายธนพร อินทร์เจริญสุข
10. นายอัษฎายุธ นามเขต
11. นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณประเสริฐ
12. นางสาวกรกมล จันทรสาธิต
13. นายวรวิช นิวาสนิลรัตน์
14. นายจักร์ภัทรข์ ธนภูริสิทธิโชค
15. นายกิตติชัย บัวแก้ว
16. นายฤติ สุนทรสิงห์
17. นางกันยกร วงศ์ประณต
18. นางสาวชนิดา
19. นางสาวศิริปริญญา เจียรพันธ์พงษ์
20. นายอิทธิพัทธ์ ต๊ะวงศ์ชัย
21. นายธรรมนาถ เย็นฉ่ำ
22. นายอมรศักดิ์ เมณฑ์กูล
23. นายสมชาติ มิตรอารีย์
24. นางนันทวัน ศรีพิพัฒนกุล
25. นางสาววรพร ร่มใบบุญพิทักษ์
26. นางสาวสุกัญญากรณ์ ทุมดี
27. นางสาวสุดา รุ่งอรุณ
28. นายจิราศักดิ์ สุวรรณน้อย
29. นายพศวัต บุณยบวรวิวัฒน์
30. นายวิทยา บุญเทียบ
31. นายณัฐพล ณรงค์เดชา
32. นางสาวนิธินันท์ สุนทรณธีรัศม์
33. นายรณภูมิ บุรี
34. นางลักขณา ไกรตระกูล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทวีสิน สิริวัฒนวงศ์ชัย
2. นายศิริ เกตุมงคลสิทธิ์
3. นายมาวิน ด่านกุล
4. นายสมชาย อยู่ดี
5. นางลักขณา เฉลิมไพโรจน์
6. นางสาวเขมิกา สันติชวลิต
7. นางสาวจิณหธาน์ ชาญเชิงพานิช
8. นายปริญญ์ สายจันทร์
9. นางสาวสุกัญญา. นาคน้อย
10. นายอำนาจ ภู่ระหงษ์
11. นายอุณารุท เจริญวรกิจกุล
12. นายกิตติ เปลี่ยนศรี
13. นางสาววราพร พงษ์เสวลักษณ์
14. นางสวาสดิ์ ยังอุ่น
15. นายธนภณ รัตนศรีสุข
16. นายเทวัลย์ เรืองทอง
17. นายธนวัฒน์ มังดินดำ
18. นายกฤฎ์ธเนศศ์ เสฏฐาพงศ์
19. นางสาวเกศรินทร์ ไซแก้วดวง
20. นายพิชิต จุลฤกษ์
21. นายพงศ์ชนะ จุลฤกษ์
22. นางสาวกนกวรรณ เงินหรั่ง
23. นายอิทธิภัทร์ วีระรักษ์เดชา
24. นายพร้อมสิน เจริญโต๊ะช้าง
25. นางสาวศิรินุช คุณานนท์
26. นางวารุณี คล้ายแก้ว
27. นายThanattsorn Ariyathanapat
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วนิดา สืบสายพรหม และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือนที่เลี้ยงภายในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กะละมังพลาสติกสำหรับเลี้ยงไส้เดือน ไส้เดือน 300 กรัม ขวดพลาสติกขนาด 500 มล. (2 ขวด)
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ถังน้ำขนาด 12 แกลลอน ปั้มลม สายยาง 1.5 เมตร หัวทราย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ปากกาหรือดินสอ สมุดบันทึก
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
13.00 - 15.00     ปฏิบัติ  การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน