โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางรพีพรรณ หงษ์ปาน
2. นายสถิต ขานหยู่
3. นางสาวจุฑาศิณี ผาบวุฒิ
4. นางสาวจตุพร มีสกุล
5. นายพงศ์สันต์ สายธัญญา
6. นายกมล มาเจริญ
7. นายธนะศักดิ์ พาหุจินดา
8. นายอาทิตย์ ชูรัตน์
9. นางสาวษมาภรณ์ สาตถิกาวาส
10. นางพยอม บุญหลง
11. นายจิรวัฒน์ ทัสสโน
12. นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
13. นางสาวสุรัญญา ฉัตรรัตนเวช
14. นางสาวสิริโภคา ประทุมทอง
15. นายนวมินทร์ ศิริพรมนัส
16. นายจตุฤทธิ์ สุทธิธรรมากุล
17. นายจักรกฤษ ไชยโคตร
18. นายสวัสกมล พงษ์หิรัญชัญษา
19. นายเกรียงไกร ฐิติสรเสริญ
20. นายเอกชัย เมฆขยาย
21. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
22. นายสุวะโรจน์ ณ สงขลา
23. นายไชย​ นิลจันทร์
24. นางสาวฐานะมาศ เถลิงสุข
25. นางสาวพิมพ์ภัค ลิอุดร
26. นายวิชัย ศรีโยนยาง
27. นายจักรกฤษ
28. นายสิทธิ์เกียรติ นวลศรี
29. นางสาวสุคนธา มหาสารกุล
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วนิดา สืบสายพรหม และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือนที่เลี้ยงภายในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กะละมังพลาสติกสำหรับเลี้ยงไส้เดือน ไส้เดือน 300 กรัม ขวดพลาสติกขนาด 500 มล. (2 ขวด)
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ถังน้ำขนาด 12 แกลลอน ปั้มลม สายยาง 1.5 เมตร หัวทราย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ปากกาหรือดินสอ สมุดบันทึก
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
13.00 - 15.00     ปฏิบัติ  การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน