โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑาศิณี ผาบวุฒิ
2. นางสาวจตุพร มีสกุล
3. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
4. นายพงศ์สันต์ สายธัญญา
5. นายกมล มาเจริญ
6. นายธนะศักดิ์ พาหุจินดา
7. นายอาทิตย์ ชูรัตน์
8. นางสาวษมาภรณ์ สาตถิกาวาส
9. นางพยอม บุญหลง
10. นายจิรวัฒน์ ทัสสโน
11. นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ
12. นางสาวสุรัญญา ฉัตรรัตนเวช
13. นางสาวสิริโภคา ประทุมทอง
14. นายนวมินทร์ ศิริพรมนัส
15. นายจตุฤทธิ์ สุทธิธรรมากุล
16. นายจักรกฤษ ไชยโคตร
17. นายสวัสกมล พงษ์หิรัญชัญษา
18. นายมนสันต์ เลี่ยมดวงแข
19. นายเกรียงไกร ฐิติสรเสริญ
20. นายเอกชัย เมฆขยาย
21. นายสุวะโรจน์ ณ สงขลา
22. นายไชย​ นิลจันทร์
23. นางสาวฐานะมาศ เถลิงสุข
24. นางสาวพิมพ์ภัค ลิอุดร
25. นายวิชัย ศรีโยนยาง
26. นายจักรกฤษ
27. นายสิทธิ์เกียรติ นวลศรี
28. นางสาวสุคนธา มหาสารกุล
29. นางสาวสุกัญญา ทองมา
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางรพีพรรณ หงษ์ปาน
2. นายสถิต ขานหยู่
3. นางนุชนาถ มิตรเจริญรัตน์
4. นายสมเกียรติ มิตรเจริญรัตน์
5. นายเอกชัย สังข์อยุทธ
6. นางสาวแคทรียา ชื่นรส
7. นายนรุตม์ หิรัญวงษ์
8. นายนุวัต วสุวัต
9. นายอนึ่ง เศรษฐีสมบัติ
10. นายชนชนก ธนภัคโกศล
11. นายทศอุเทน ตันติเวชกุล
12. นางสาวระพีมาศ โปตระนันทน์
13. นายเมธ ฟอลเล็ต
14. นายณัฐพล รัตนโกวิน
15. นางคำมวน คำภูเลิศ
16. นายทองคำ คำภูเลิศ
17. นายนิธิธาดา​ ค​ณ​วัช​ร์ร​ชา​
18. นายผเดิม หนังสือ
19. นางสาวผกามาศ จันทร์แก้ว
20. นายวีระชาติ ศรีกรการ
21. นายประเสริฐ ภูมิเอกศักดิ์
22. นางสาววิยดา หงษ์วิวัฒน์
23. นายพงษ์ปพนธ์ สุดใจบุญ
24. นางสาวกนกวรรณ พรงาม
25. นางสาวลิปิการ์ หิรัญธนกิจจากุล
26. นายมณกร ธนเรืองอมร
27. นายวิโรจน์ สุพรประดิษฐ์
28. นางสาวกรัณย์พล ภาโกยวาณิชย์
29. นางศุภมาส ยุทธนาปกรณ์
30. นางสาวณัฐสุดา บุษยบุตร
31. นายบุรินทร์ สีตลารมณ์
32. นายประสงค์ สุริยกานนท์
33. นาย อะชัชฐ์ อนันต์อัครเดชะ
34. นายอังศุชาวาล ศรีจันทร์
35. นางสาวพิมพ์ภัค ลิอุดร
36. นางสาวพรวรินท์ บุญช่วย
37. นายพัสกร ห่อทอง
38. นางสาววิศนี สรรพ​กิจจา​นนท์​
39. นายพีรพล กัลยาณภาคย์
40. นางสาวญาสุมินท์ กมลวัฒน์ศิริ
41. นายชัยธัสส์ พงษ์บริรักษ์
42. นายสุทิวัส มีสัมฤทธิ์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชยุตม์ รัตนโกสม
2. นายปรมัตถ์ เทพปรีดา
3. นายเฉลิมพล ทอง​อ่อน​
4. นายนรินทร์ รุ่ยใหม่
5. นางสาวศิริวรรณ แก้วสุมาลี
6. นายอะชัชฐ์ อนันต์อัครเดชะ
7. นายธนโชติ สอนถม
8. นายณรงค์พันธุ์ จารุจินดา
9. นายชวลิต จริงจิตร
10. นางปัทมา สอนถม
11. นายชัยธัสส์ พงษ์บริรักษ์
12. นายCHAI PASOMKUSOLSIL
13. นายโพธิกุล รุ่งลักษมีศรี
14. นายณัชพล จเรธรรมจิตต์
15. นางสาวสุมีนตรา แซ่โง้ว
16. นางสาวฐาปนี พรหมสว่างศิลป์
17. นายอุกฤษฏ์ ศรีฟ้า
18. นางสาวเบญจรัตน์ เจียรอัญมณีกุล
19. นางสาววริษนันท์ พีสินชนานันท์
20. นายพิสุทธิ์ สุดใจ
21. นางสุภาวี ไวยฤทธิ์
22. นายวโร ไวยฤทธิ์
23. นางสาวสุภัค ศิรพงษ์กุลพจน์
24. นายทศพล เลากาวงศ์
25. นางสาวอรุณลักษณ์ เลากาวงศ์
26. นายประวิทย์ นามฮุง
27. นางสาวภุมริน สวัสดี
28. นายเชาว์วรรธน์ ตั้งวีระพรพงศ์
29. นางสาวชาลิสา สุนทรพรวาที
30. นางสาววินัดดา อุทัยรัตน์
31. นายต่อตามนึก แสงหิรัญ
32. นายกฤติน สินเจริญกุล
33. นายอัศนัย สำราญสม
34. นางสาวพิมพ์ภัค ลิอุดร
35. นางสาวพิทพ์ปวีณ์ จารุพงศ์
36. นายพิรกฤษฎ์ เสืองามเอี่ยม
37. นายธนพล ดีปัญญา
38. นายปฏิญญา ฉิ้ม
39. นายณรงค์ พงศ์ธุวานนท์
40. นางสาวณิชาภา ย้อนโคกสูง
41. นางสาวแพรววิไล สำราญอยู่
42. นายอาวุธ อินต๊ะสุวรรณ์
43. นายอิทธิวัฒน์ สีเหลือง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วนิดา สืบสายพรหม และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,150 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือนที่เลี้ยงภายในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กะละมังพลาสติกสำหรับเลี้ยงไส้เดือน ไส้เดือน 300 กรัม ขวดพลาสติกขนาด 500 มล. (2 ขวด)
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ถังน้ำขนาด 12 แกลลอน ปั้มลม สายยาง 1.5 เมตร หัวทราย
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ปากกาหรือดินสอ สมุดบันทึก
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
13.00 - 15.00     ปฏิบัติ  การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือน