โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปทัศศฺนา เจริญศรีเมือง
2. นายไชย​ นิลจันทร์
3. นางศิริพร หาขุน
4. นายวัชรศักดิ์ จตุเทน
5. นางสาวฐิติรัตน์ ปิฎกรัชต์
6. นางศรณัญ เจริญผล
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,450 บาท + ค่าวัสดุ 1,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: (ชำระเงินก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 เดือน), จำนวนที่รับ -25 คน
สถานที่อบรม: ภาคบรรยาย อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 3
ภาคปฏิบัติ ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 4203, 4205 และ 4206
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการแยกเชื้อเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด วัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะเห็ดแต่ละชนิด การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดถุงบางชนิด โรงเรือนเพาะเห็ด การดูแลรักษา ปัจจัยต่างๆ ในการจัดการฟาร์มเห็ด การตลาด สรุปปัญหาและแนวความคิดการเพาะเห็ดจากผู้ประกอบการเพาะเห็ด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการปฏิบัติการ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: สมุด ดินสอ ปากกา
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  การเพาะเห็ดฟาง การแยกเชื้อเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด (PDA)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด การแยกเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดฟาง
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และเห็ดฟางในตะกร้า

วันที่สอง
09.00 - 11.00  บรรยาย  การเพาะเห็ดถุง การเตรียมหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การเตรียมถุงขี้เลื่อย
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การแยกเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดถุง การเตรียมเมล็ดข้าวฟ่าง
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำก้อนขี้เลื่อย การใส่หัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การเปิดดอกเห็ดถุง

วันที่สาม
09.00 - 16.00  ปฏิบัติ    ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในฟาร์มเห็ด