โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ดถุงบางชนิด และเห็ดเยื่อไผ่
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสมเกียรติ มูลมั่งมี
2. นางสาวณัฐกานต์ วัฒนะน้อย
3. นายประวิทย์​ ฉัตรตระการ
4. นายปทัศศินา เจริญศรีเมือง
5. นางสาววีณา สำราญอินทร์
6. นายกมล สถาพร
7. นายเฉลิมชาติ รัตนูปถัมภ์
8. นางสาวปานทิพย์​ ขันวิชัย
9. นายสุเมธ​ ไตรพฤกษชาติ
10. นางสาวหยาดพิรุณ บุญซื่อ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,700 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,450 บาท + ค่าวัสดุ 1,250 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: (ชำระเงินก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 เดือน), จำนวนที่รับ 25-40 คน
สถานที่อบรม: ภาคบรรยาย อาคารวินิจ เจียมสกุล ชั้น 3
ภาคปฏิบัติ ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 4203, 4205 และ 4206
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการแยกเชื้อเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด วัสดุเพาะเห็ด การเพาะเห็ดถุงบางชนิด การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ โรงเรือนเพาะเห็ด การดูแลรักษา ปัจจัยต่างๆ ในการจัดการฟาร์มเห็ด การตลาด สรุปปัญหาและแนวความคิดการเพาะเห็ดจากผู้ประกอบการเพาะเห็ด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการปฏิบัติการ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: สมุด ดินสอ ปากกา
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  การเพาะเห็ดฟาง การเตรียมหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การเตรียมถุงขี้เลื่อย
                                   การแยกเชื้อเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด (PDA)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การแยกเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดถุง การเตรียมเมล็ดข่าวฟ่าง
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำก้อนขี้เลื่อย การใส่หัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การเปิดดอกเห็ดถุง

วันที่สอง
09.00 - 11.00  บรรยาย  เห็ดเยื่อไผ่ และการเพาะเลี้ยง
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเขี่ยเชื้อ การแยกเชื้อ และการเตรียมกล้าเชื้อ
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การเตรียมถุงขี้เลื่อย และการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในถังพลาสติก

วันที่สาม
09.00 - 16.00  ปฏิบัติ    ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในฟาร์มเห็ด