เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

ผู้สมัครเต็มแล้ว

จัดอบรมแล้ว
1. AG009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ดถุงบางชนิด และเห็ดเยื่อไผ่ 2,700 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
2. AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น 1,150 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3
3. AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม) 1,050 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3
4. AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง 1,450 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3
5. AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น 1,300 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3
6. AG022 การออกแบบระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์ 5,900 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2
7. AG025 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล 1,750 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
8. AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร (การออกแบบพื้นที่สวนเกษตรพอเพียง) 1,650 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3 รายชื่อ รุ่น 4
9. AG031 ปลูกไม้ประดับสไตล์มินิมอล : โคเคะดามะ (ลูกบอลมอสปลูกต้นไม้) และกระบองเพชรในกระถางปูนใบสวย 1,150 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3
10. AG032 Terrarium : ย่อสวนสวยลงขวดใบใส 1,050 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3
11. AG033 ดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้ง 2,050 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2