เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

ผู้สมัครเต็มแล้ว

จัดอบรมแล้ว
1. AG009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 2,450 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
2. AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น 1,150 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
3. AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม) 1,050 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
4. AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง 1,450 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2
5. AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น 1,300 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
6. AG024 การปรับปรุงพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3,350 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
7. AG025 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล 1,750 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
8. AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร (การออกแบบพื้นที่สวนเกษตรพอเพียง) 1,650 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 4 รายชื่อ รุ่น 3