เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

ผู้สมัครเต็มแล้ว

จัดอบรมแล้ว
1. AG009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 2,450 บาท
รายชื่อ รุ่น 1
2. AG010 การเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น 1,150 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3 รายชื่อ รุ่น 4 รายชื่อ รุ่น 5
3. AG015 เทคนิคการเปิดดอกเห็ดและการตลาดเห็ด (ตระกูลนางฟ้า-นางรม) 1,050 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3 รายชื่อ รุ่น 4 รายชื่อ รุ่น 5
4. AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง 1,450 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3 รายชื่อ รุ่น 4 รายชื่อ รุ่น 5 รายชื่อ รุ่น 6
5. AG021 การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น 1,300 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3 รายชื่อ รุ่น 4
6. AG024 การปรับปรุงพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3,350 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2
7. AG025 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล 1,750 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2
8. AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร (การออกแบบพื้นที่สวนเกษตรพอเพียง) 1,650 บาท
รายชื่อ รุ่น 1 รายชื่อ รุ่น 2 รายชื่อ รุ่น 3 รายชื่อ รุ่น 4 รายชื่อ รุ่น 5 รายชื่อ รุ่น 6 รายชื่อ รุ่น 7 รายชื่อ รุ่น 8 รายชื่อ รุ่น 9
9. AG030 ธุรกิจสัตว์เลี้ยงพิเศษ (การดูแลเต่าบก, เต่าน้ำ) 1,050 บาท
รายชื่อ รุ่น 1