ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา


ลงวันที่ 2024-03-13 ดูแล้ว 195 ครั้ง

ตามประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุม ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้