มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ทูต GEN THAILAND เป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันประกวดแนวคิดการประกอบการ โครงการ PITCH@SCHOOL


ลงวันที่ 2024-03-11 ดูแล้ว 93 ครั้ง

12 มีนาคม 2567 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดงานการแข่งขันประกวดแนวคิดการประกอบการ โครงการ PITCH@SCHOOL ความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ทูต GEN THAILAND และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สพร.) มีเป้าหมายในการส่งเสริมทักษะการสร้างความคิดแบบผู้ประกอบการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา และสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเติบโตก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ และ Startup ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ PITCH@School จัดมาหลายครั้งแต่เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพร่วม ดำเนินการเป็นเวลา 2 วัน คือ 11-12 มีนาคม 2567 โดยปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษารวม 16 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขันประชันแนวคิดการประกอบการ โดย สพร.เป็นเจ้าภาพร่วมเป็นปีแรกติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้