รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ลงวันที่ 2024-02-22 ดูแล้ว 174 ครั้ง

ด้วยสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทอาจารย์ประจำ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อัตราเลขที่ 632160) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 34,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำรับรองติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้