243 ตำบล U2T สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวน ชม ช้อป แชร์ ชิม ผลิตภัณฑ์ยกระดับเกรดคุณภาพ ในงาน “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” 22-23 กันยายน 65  @อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.บางเขน


ลงวันที่ 2022-09-22 ดูแล้ว 50 ครั้ง

          รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในฐานะหน่วยงานอำนวยการประสานงานโครงการ U2T ระยะที่ 2 กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ทั้ง 2 ระยะ รวม 243 ตำบล ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปขับเคลื่อน  ทั้งในภาคการผลิต และบริการในระดับพื้นที่ จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ  

          ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ทั้ง 2 ระยะ จึงได้จัดงาน “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผลิตภัณฑ์ตำบลยกระดับมาจัดแสดงเป็นนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนาจากความต้องการของชุมชนเพิ่มเติมปรับปรุงด้วยกระบวนการค้นคว้า วิจัย และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายของรัฐ และเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.40 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T มา ชม ช้อป แชร์ ชิม  ผลิตภัณฑ์ตำบลยกระดับเกรดคุณภาพ 243 ตำบล  สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และได้สินค้าคุณภาพได้ในงาน  “ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน” 22-23 กันยายน 2565  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.บางเขน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0-2942-8822ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้