สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์ “เห็ดเป็นยา” อาหารที่ดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ ให้กับนิสิต บุคลากรวัยแรงงาน ผู้สูงวัย และผู้สนใจทั่วไปที่มาร่วมงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565


ลงวันที่ 2022-01-21 ดูแล้ว 321 ครั้ง


     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดงานสัปดาห์นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์ “เห็ดเป็นยา” อาหารที่ดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ ให้กับนิสิต บุคลากรวัยแรงงาน  ผู้สูงวัย และผู้สนใจทั่วไปที่มาร่วมงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและการให้บริการคลินิกสุขภาพมาพัฒนาทักษะให้กับผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าร่วมตลาดงานในอนาคต


กิจกรรมในงานประกอบด้วย  
1.  กิจกรรมเสวนาวิชาการ  นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ “เห็ดเป็นยา” อาหารที่ดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ และห้อง 704 อาคารวิทยบริการ หัวข้อการเสวนาเช่น ไผ่ : พืชทางเลือก & พืชแก้จน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากไผ่ โภชนเภสัชเพื่อดูแลสมอง และลดปัญหาโรคอัลไซเมอร์ 
2.  กิจกรรมถนนนวัตกรรม  (KU-Innovation  Street) บริเวณด้านข้างอาคารวิทยบริการ  โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรม มก.และเครือข่าย  เช่น 
           - อาหารกินดี  โปรตีนทางเลือก จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
            - การใช้จุลินทรีย์  เพื่อตอบโจทย์การพลิกฟื้นคุณภาพดินจากกรมพัฒนาที่ดิน
            - กระท่อม : ทันเศรษฐกิจใหม่  รู้จริง  สัมผัสได้ จาก สปก.บุรีรัมย์
            - ไผ่ : พืชคนว่างงาน  แก้ความจน  จากคณะวนศาสตร์
            - Better  Farm  Better  Lives : ข้าวไทยวิถีสู่อนาคต  จาก  กรมการข้าว  บริษัท Bayer
            - เห็ดเป็นยา : ธุรกิจเกษตรไทยอนาคต
            - อาหารที่ดีและสมุนไพร  จาก สปก.
            - นวัตกรรม U2T  Cluster  10  จาก ผู้จัดการตำบล  จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่
            - ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 3.  กิจกรรมดนตรีบำบัด จาก  ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์  วันละ  2 รอบ ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. และ 17.00-19.00 น.  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการ

 

ค่าลงทะเบียนรายวัน 200 บาท ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/U6LkAtHRJ8VoSZNd8ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้