สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสู่ชุมชน” ครั้งที่ 1


ลงวันที่ 08/12/2563 ดูแล้ว 121 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสู่ชุมชน” ครั้งที่ 1 ให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 6 โรงเรียนนำร่องในเขตตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า โรงเรียนครุสภา โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ โรงเรียนบ้านประจำใต้ และโรงเรียนในเขตตำบลปิล๊อก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 3 รวม 7 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนทางอาหารและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง อีกทั้งจะขยายผลต่อไปในชุมชนตามเขตพื้นที่รอยต่อของป่าเพื่อลดผลกระทบระหว่างคนกับช้างป่าติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้