ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ลงวันที่ 15/11/2563 ดูแล้ว 35 ครั้ง


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากภาควิชาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 13 คน มี ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้นำคณะ โอกาสนี้ ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับ และมอบหมายให้นายวรวีร์ รายา หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม นำเสนอภารกิจหลักด้านการฝึกอบรม และนางสาววิชุตา บุญเกตุ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม นำเสนอภารกิจหลักด้านการผลิตและบริการสื่อ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมห้องอบรมออนไลน์ และห้องสตูดิโอ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ในการเรียน และการทำงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาของนักศึกษาในอนาคตติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้