สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมต้อนรับทีมที่ปรึกษา EdPEX ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3


ลงวันที่ 03/11/2563 ดูแล้ว 25 ครั้ง


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ พร้อมด้วยบุคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา และแนะนำประจำปี ครั้งที่ 3 จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ทีมที่ปรึกษา EdPEx ) สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก. ในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพหน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้