ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนเสมือนจริง


ลงวันที่ 21/10/2563 ดูแล้ว 48 ครั้ง


วันที่ 21 ต.ค.63 ทีมงานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำโดย ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนเสมือนจริง (Digital Classroom Online)ผ่านแอปพลิเคชัน True VROOM ซึ่ง รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนการสอนสำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ณ อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษกติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้