สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกเกมการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ”


ลงวันที่ 05/10/2563 ดูแล้ว 65 ครั้ง


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรม“พลิกเกมการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2563 โดยมี รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการสัมมนา สำหรับกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานนวัตกรรมองค์กร รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง“การคิดนวัตกรรมสำหรับการบริการภาครัฐ” มีผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง Infinity 1 - 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th