รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน และคณะมอบกระเช้าแสดงความยินดีเข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”


ลงวันที่ 05/10/2563 ดูแล้ว 58 ครั้ง


รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน และคณะมอบกระเช้าแสดงความยินดีเข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น๑ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th