ปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารวิทยบริการ ประจำปี 2563


ลงวันที่ 30/09/2563 ดูแล้ว 48 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารวิทยบริการ ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับความปลอดภัย และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการเกิดอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องอบรม 904 ชั้น 9 อาคารวิทยบริการ ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง ได้ชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการฝึกปฏิบัติซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารวิทยบริการ นางวิภา นกแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามแผนดับเพลิงข้างต้น และการป้องกันและหนีภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th