มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะคร้อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบตามศาสตร์ของพระราชา


ลงวันที่ 30/09/2563 ดูแล้ว 35 ครั้ง


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ผศ.ดร.นิคม แหลมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม บุคลากรจากสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร(เพนียด) จ.ลพบุรี บุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชนตะคร้อ โดยชมรมร่มโพธิ์ทองตำบลตะคร้อ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตะคร้อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนโดยใช้นวัตกรรมตามศาสตร์ของพระราชา ในเครือข่าย 3 โครงการหลัก 12 โครงการย่อย ณ วัดประชาสามัคคี ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งชุมชนประสานขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรตลาดนำการผลิต สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ได้มอบหมายให้สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จ.ลพบุรีเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนต่อไปติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th