เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 ณ สถาบันเกษตราธิการ ผศ.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร


ลงวันที่ 22/09/2563 ดูแล้ว 25 ครั้ง


เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 ณ สถาบันเกษตราธิการ ผศ.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th