สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ


ลงวันที่ 18/08/2563 ดูแล้ว 59 ครั้ง


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ มุ่งหวังปลุกจิตสำนึกเยาวชนเห็นคุณค่าของภาษาไทยถิ่น และจัดประกวดนักเรียนเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องภายใต้หัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นในการเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้อง กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชน ให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สำคัญของประเทศไทย
อนึ่ง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีประกาศเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้มีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มภาค ได้แก่

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จัดประกวดในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ ห้อง Calypso โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการประกวด มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 12,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จังหวัดพิจิตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงเบญญาภา ศรีมี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายจิรเมธ บุตตาวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพ 52

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จัดประกวดในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง ผลการประกวด มีดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 12,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ เด็กหญิงจิรัชญา สาริยา โรงเรียนบ้านใหม่ จังหวัดลำปาง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงสมิตา งามแท้ โรงเรียนบ้านสบพลึง จังหวัดลำปาง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายนพเก้า ขับผาบ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ จังหวัดลำปาง

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน จัดประกวดในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ผลการประกวด มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 12,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ เด็กชายภูรินทร์ ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงทอแสงดาว เหลาผา โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม จังหวัดเลย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงชลดา กล่อมขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) จังหวัดชัยภูมิ

และกลุ่มที่ 4 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จัดประกวดในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องแก้วสมุย 1 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการประกวด มีดังนี้ - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวน 12,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ เด็กชายศรุตา ทองสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงอนัญลักษณ์ สุขเอียด โรงเรียนเทศบาล๑ 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) จ.สงขลา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงณัฐกานต์ ฤทธิรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จ.พัทลุง

เด็กที่เข้าร่วมประกวดจะได้รับรางวัลชมเชย 3,000 บาท และรับมอบเกียรติบัตร พร้อมคุณครูผู้ฝึกสอน จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันที่เข้าประกวดของแต่ละภูมิภาค
และสำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th