พิธีเปิดการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 76 ผ่านระบบออนไลน์


ลงวันที่ 17/08/2563 ดูแล้ว 54 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สถาบันเกษตราธิการ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 76 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 25 กันยายน 2563 รวม 40 วัน โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการกล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 804 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th