สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ”


ลงวันที่ 2020-08-06 ดูแล้ว 1,342 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ” วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้กับ บุคลากรสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จำนวน 30 คน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาในการเขียน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนหนังสือราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ประสานงาน กมลทิพย์ แสนสม, เบญจวรรณ วัชรารัตนกุล, ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
ถ่ายภาพ: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้