รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมเข้าพบผู้อำนวยการการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


ลงวันที่ 06/08/2563 ดูแล้ว 60 ครั้ง


รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม(ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก) พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม(ผศ.กฤษณ์ วันอินทร์) เข้าพบผู้อำนวยการการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม(รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ) พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อศึกษาภารกิจการให้บริการ และการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน ในโอกาสการดำรงตำแหน่งใหม่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีในภารกิจของสำนักงานบริการวิชาการ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th