สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 74


ลงวันที่ 30/07/2563 ดูแล้ว 28 ครั้ง


โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย” ณ ห้องประชุม 804 ชั้น 8 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th