สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการผลิตสื่อสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านป่าไม้ของคณะวนศาสตร์


ลงวันที่ 30/07/2563 ดูแล้ว 18 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง " การทำไม้สวนป่า " เพื่อใช้ประกอบโครงการการบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มี เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 ณ Studio ชั้น 3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนใจบริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร 0-29428822 ต่อ 500 หรือ www.eto.ku.ac.thติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th