สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา 29 ปี สถาบันผลิตผลเกษตรฯ


ลงวันที่ 29/07/2563 ดูแล้ว 25 ครั้ง


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วย ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นำตัวแทนบุคลากร มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 29 ปี โดยมี ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th