หลักสูตร “การใช้ Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”


ลงวันที่ 29/07/2563 ดูแล้ว 23 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ Google Apps” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 13 คน ณ ห้องฝึกอบรม 605 อาคารวิทยบริการ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บริการต่างๆ ของ Google Apps เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน Google Form พื้นฐาน และการแสดงผลรายงานแบบเรียลไทม์ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสร้าง QR Code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

อาจารย์ผู้สอน: นายวิษณุ สันสน
ประสานงาน ปรีชา หวังพิทักษ์, ธีรพงษ์ โรจนพันธ์, ณิชาภา ย้อนโคกสูง
ถ่ายภาพ: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง: ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th