บริการถ่ายทอดสดการเสวนา “ประกาศ ก.พ.อ.63 เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ มีผลกระทบอย่างไรกับอาจารย์ มก.”


ลงวันที่ 11/07/2563 ดูแล้ว 34 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทอดสดการเสวนา เรื่อง“ประกาศ ก.พ.อ.63 เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ มีผลกระทบอย่างไรกับอาจารย์ มก.” ผ่านระบบ Nontri Live และ facebook Live ซึ่งจัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนา เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปีติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th