สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563


ลงวันที่ 11/07/2563 ดูแล้ว 32 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ KU80 / BUS 56 โดยมี ผศ.ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมการเสวนาเรื่อง “แนวทางการรับมือกับการเรียนการสอนแบบ New Normal” และ“การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th