อธิการดี มก.ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในพิธีเปิด หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่ที่ 74


ลงวันที่ 29/06/2563 ดูแล้ว 27 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับสถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 74 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2563 รวม 40 วัน โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการกล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 804 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งในโอกาสนี้ รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน ผูู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม ได้นำผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเยี่ยมชมการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ของหลักสูตรอื่น ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันเกษตราธิการด้วยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th