สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "การปลูกไม้มีค่า" ให้กับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ลงวันที่ 24/06/2563 ดูแล้ว 42 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "การปลูกไม้มีค่า" ให้กับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยบันทึกวีดิทัศน์ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th